Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. otrās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”) (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”)

Interešu konflikta deklarācija – skatīt

Atbalsta pretendenta deklarācija (1. pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 598) – skatīt

MK not. Nr. 740 (02.12.2014.) “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju De minimis atbalsta piešķiršanai – skatīt

De minimis veidlapas aizpildīšanas skaidrojumsskatīt


Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi:

MK not. Nr. 598 (30.09.2014.) “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

MK not. Nr. 104 (28.02.2017.) “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem

Iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošana – skatīt                                                        Sīkāka informācija par iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošanu – skatīt

Paraugveidlapas vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai:

Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto MK not. Nr. 590 8.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents (lauksaimniecības produktu pārstrādei), ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Sīkāka informācija Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:      http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/1-pielikums/

Būvniecības vadlīnijasskatīt

Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un nomas līgumiem, saskaņojumiem – skatīt

Projektu vērtēšanas kritēriji 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Gribu sākt biznesu – kādu uzņēmējdarbības veidu izvēlēties? – skatīt

Skaidrojums par saistītiem uzņēmumiem

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators – skatīt 

Metodiskais materiāls par pašnodarbinātām personām – skatīt

Maksājuma pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) – skatīt

Priekšapmaksas pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) – skatīt