SLUDINĀJUMS

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:09.05.2024. – 06.12.2024
Kārtas kopējais finansējums:90`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:Kuldīgas novada Gudenieku, Kurmāles, Kabiles, Laidu, Skrundas un Rudbāržu pagasti
Projektu īstenošanas termiņš:1) Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 2) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 3) pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: 
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/nepartraukta-karta/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M2stiprināt lauku kopienu lomu vietējo teritoriju attīstībā un sekmēt kvalitatīvas dzīves vides veidošanos lauku teritorijā
RīcībaR5 – Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai
Atbalsta apmērs90`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbībaAtbalstu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības R5 aprakstsParedzēts atbalstīt kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritorijās – Gudenieku, Kurmāles, Kabiles, Laidu, Skrundas un Rudbāržu pagasti (saskaņā ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam novērtējumu, kurā norādīts, ka minētajos pagastos 2014.- 2020.plānošanas periodā un pārejas periodā nav realizēts neviens sabiedriskā labuma projekts).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam20`000.00 EUR  
Atbalsta intensitāte90 %
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju 

PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

M2 – stiprināt lauku kopienu lomu vietējo teritoriju attīstībā un sekmēt kvalitatīvas dzīves vides veidošanos lauku teritorijā
R5 – Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai

Nr.Atlases kritērijsVērtējums/punkti
1.ATBILSTĪBA 
 Atbilsts biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2023.-2027.gadam. Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts.Jā/nē
2.PROJEKTA MĒRĶISMax 2
2.1.Projekta mērķis ir konkrēts, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Projekta mērķis ir saskaņots un risina kādu no “”Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam” SVID Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Rudbāržu un Skrundas pagastiem” izaicinājumiem, kas minēti “Vājās puses” vai “Draudi” un/vai attīsta un papildina kādu no risinājumiem, kas minēti “Stiprās puses” vai “Iespējas”.2
2.2.Projekta mērķis aprakstīts vispārīgi. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Projekta mērķis ir saskaņots un risina kādu no “”Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam” SVID Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Rudbāržu un Skrundas pagastiem” izaicinājumiem, kas minēti “Vājās puses” vai “Draudi” un/vai attīsta un papildina kādu no risinājumiem, kas minēti “Stiprās puses” vai “Iespējas”.1
2.3.Projekta mērķis vispārīgs. Nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Projekta mērķis nav saskaņots un nerisina nevienu no “”Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam” SVID Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Rudbāržu un Skrundas pagastiem” izaicinājumiem, kas minēti “Vājās puses” vai “Draudi” un/vai neattīsta un nepapildina nevienu no risinājumiem, kas minēti “Stiprās puses” vai “Iespējas”.0
3.PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
3.1.Ir identificēta problēma, pamatots tās nozīmīgums vietējā rīcības grupas teritorijā, pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (ir pievienoti apliecinoši dokumenti vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju).2
3.2.Ir identificēta problēma, bet nav pamatojuma vai nav notikušas aktivitātes, sniegtā informācija ir daļēja/nepamatota.1
3.3.Nav identificēta problēma.0
4.PROJEKTA INOVĀCIJA (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
4.1.Projekts kopumā ir inovatīvs un inovācija aprakstīta un pamatota projekta pieteikumā.2
4.2.Projektā iekļautas inovācijas un tās aprakstītas un pamatotas projekta pieteikumā.1
4.3.Projektā nav iekļautas inovācijas.0
5.MĒRĶGRUPAS RAKSTUROJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
5.1.Ir raksturota mērķgrupa (nosaukta, aprakstīta) un tās vajadzības saistībā ar projektā plānoto aktivitāti vai pakalpojumu, kas pamatots projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotams trešajai personai.2
5.2.Mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota tās saistība ar plānoto aktivitāti vai pakalpojumu, sniegtā informācija ir vispārīga un/vai nav nepārprotami saprotama trešajai personai.1
5.3.Nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa.0
6.Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
6.1.Projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu¹ iesaisti vai  projekta rezultātā radītā pakalpojuma/aktivitātes tiešais labuma guvējs ir kāda no sociālās atstumtības riska grupām.2
6.2.Projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām.1
6.3.Projektā paredzētās aktivitātes vai pakalpojums nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām.0
¹ Saskaņā ar Labklājības ministrijas mājas lapā sniegto: Iedzīvotāju grupas, kurām liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā (pirmspensijas vecuma personas, bezdarbnieki, personas ar funkcionāliem traucējumiem, vientuļie pensionāri, personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgās personas, daudzbērnu un viena vecāka ģimenes.
! Projektā plānotās aktivitātes un/vai pakalpojumi sociālās atstumtības riska grupām jāpamato un jābūt pierādāmām. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.
7.RISKU IZVĒRTĒJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
7.1.Projekta iesniegumā identificēti un aprakstīti iespējamie riski projekta īstenošanā un projekta uzraudzības periodā, ietverot pamatotu darbību aprakstu par identificēto risku novēršanu vai samazināšanu, tostarp novērtējot izmaksu sadārdzinājumu.2
7.2.Projekta iesniegumā identificēti riski projekta īstenošanas un/vai projekta uzraudzības periodā, aprakstīti vispārīgi, daļēji vai nav aprakstīta identificēto risku novēršana vai samazināšana, tostarp izmaksu sadārdzinājums.1
7.3.Projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski.0
8.PROJEKTA REZULTĀTS (max 1 punkti, punkti nesummējas)Max 1
8.1.Tiek uzlabota vietējā infrastruktūra, teritorijas sakārtošana, labiekārtošana.1
8.2.Tiek atjaunots un lietderīgi izmantots kultūrvēsturiskais mantojums un dabas objekti.1
8.3.Procesu, objektu, telpu vai vietu modernizēšana, ieviešot digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas.1
8.4.Iepriekš nenosaukts projekta rezultāts.0
9.PROJEKTA PUBLICITĀTE (max 1 punkti, punkti nesummējas)Max 1
9.1.Projekta informācijas un publicitātes pasākumi paredzēti, saskaņā ar MK 580 ² noteikumos minēto definīciju “sabiedriskās attiecības” un MK 580 p.35.6., un to izmaksas norādītas budžeta B.8. sadaļā “Sabiedrisko attiecību izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai”.1
9.2.Nav paredzēta projekta publicitāte vai plānota bezmaksas publicitāte.0
² “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”.
Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai.
10.KOPPROJEKTSMax 1
10.1.Tiek īstenots kā kopprojekts³.1
10.2.Netiek īstenots kā kopprojekts.0
³ Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi un kuru iesniedz biedrība vai nodibinājums sadarbībā ar pašvaldību aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma projektu un starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums.
11.PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETAS FOTOFIKSĀCIJASMax 1
11.1.Pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas.1
11.2.Nav pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas.0

Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits16,00
Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam8,00

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts
Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi “Nē”, projekta pieteikums tiek noraidīts.
Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

Īpašie vērtēšanas kritēriji
Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.
Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

  1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs.
  2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītie kritēriji, piemērojot „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t
    1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.
    2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.
    3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).
    4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.