Sadarbības projekts “Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību”

2023.gadā tika apstiprināts un īstenots sadarbības projekts, kura galvenais mērķis bija sniegt iespēju iepazīt un apzināt Latvijas modernās lauksaimniecības nozari, tās potenciālu, inovācijas, izaicinājumus un ilgtspējīgās attīstības perspektīvas.

Sadarbības projekta mērķis – sniegt iespēju iepazīt un apzināt Latvijas modernās lauksaimniecības nozari, tās potenciālu, inovācijas, izaicinājumus un ilgtspējīgās attīstības perspektīvas un veicināt zināšanu apmaiņu, pieredzes un labās prakses izplatīšanu, kā arī veidot stipras saiknes un sadarbību starp lauksaimniecības nozares dalībniekiem.

Projekta pasākumi tika vērsti uz “Viedās Lauksaimniecības” (Precizion Farming) popularizēšanu un vides aizsardzību. Precīzās tehnoloģijas neaprobežojas tikai ar GPS (Globālā Pozicionēšanas Sistēma) izmantošanu. Tās ietver sevī arī augsnes analīzes un to izmantošanu mēslošanas līdzekļu iestrādē, dažādus augsnes apstrādes veidus, augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, izmantojot sprauslu kontroli. Viens no agrotehnoloģisko pasākumu posmiem ir augsnes apstrāde, lai sagatavotu sēklas gultni, savukārt viens no sarežģītākajiem augsnes apstrādes tehnoloģiskajiem procesiem ir aršana.

Papildus projekta mērķauditorijai tika sniegta iespēja redzēt Pasaules labāko arāju arklus, to aprīkojumu un arumu pasaules arāju čempionātā, kas notika Kuldīgas novadā, lai pārliecinātos par dažādu modernu tehnisko risinājumu ietekmi uz veicamo tehnoloģisko procesu.

Lai sasniegtu projekta rezultātus un mērķus, tiks organizēti divi sadarbības pasākumi:

  • Organizēts pasākums, kurā tika nodrošināta zināšanu pārnese un pieredze Dobeles un Kuldīgas novadu jauniešiem un lauksaimniekiem augsnes apstrādē (2023.gada 28.septembrī);
  • Noorganizēts pasākums, kura galvenais mērķis iepazīstināt iedzīvotājus ar moderno lauksaimniecību un aršanas nozīmīgumu lauksaimniecībā (2023.gada 14.oktobrī).


Projekta kopējie ieguvumi – projekta rezultātā veicināta un attīstīta modernās lauksaimniecības nozare Latvijā, skaidrota un veicināta jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu lauksaimniecības praksē. Projekta rezultātā lauksaimnieki, uzņēmēji un jaunieši guvuši jaunas zināšanas un pieredzi, kas palīdzēs viņiem uzlabot savu darbību. Projektā piedāvātās iespējas palielināja iedzīvotāju izglītības līmeni un informētību par lauksaimniecības nozari un tās nozīmi sabiedrībā. Sadarbības projekta rezultātā sabiedrībai sniegta iespēja labāk izprast lauksaimniecības nozares nozīmi, pārtikas ražošanas procesus, ilgtspējīgu praksi un vides aizsardzību.

Projekts „Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību”, projekta Nr.23-00-A019.332-000011, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Saistītie raksti:

Aicinām jauniešus piedalīties sadarbības projekta pasākumā “Zināšanu pārnese un pieredze Dobeles un Kuldīgas lauksaimniekiem augsnes apstrādē” – Darīsim paši! (darisimpasi.lv)

Jaunieši iepazīstas ar augsnes apstrādes tehnoloģijām Dobeles novadā – Darīsim paši! (darisimpasi.lv)

Jau 14.oktobrī pasākums “Iepazīsti Latvijas moderno lauksaimniecību”! – Darīsim paši! (darisimpasi.lv)

Pasākums “Iepazīsti moderno Latvijas lauksaimniecību” – Darīsim paši! (darisimpasi.lv)