III kārtas projekti

Projekta nosaukums: Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā
Kopējais finansējums: 32325.48 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana ir biedrības “MESS” jauniešu iecere, lai sakārtotu pašvaldībai piederošo teritoriju Pētera ielā 10, Kuldīgā. Projekta īstenošana nodrošinās sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Kuldīgas vecpilsētas daļā. Sporta un aktīvās atpūtas laukums tiks veidots ar gumijotu segumu norobežotā teritorijā bērniem drošā vidē. Laukuma izveides rezultātā tiks sakārtota teritorija Pētera ielā 10, lai uzlabotu sporta pakalpojuma pieejamību skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem. Laukums būs atvērts un pieejams visiem interesentiem bez maksas. Tajā plānots rīkot sporta sacensības, nometnes un pasākumus Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bērniem un jauniešiem, kā arī jebkurš interesents, iepriekš vienojoties ar biedrību, varēs izmantot šo laukumu bez atlīdzības āra aktivitāšu un sporta pasākumu rīkošanai.

Projekta nosaukums: Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana
Kopējais finansējums: 38709.32 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
2017.gada vasarā savu darbību uzsāka Kuldīgas Jauniešu māja, kurā uz ik dienu darbojas 20-40 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no Kuldīgas pilsētas un pagastiem, kā arī no citiem novadiem. Diemžēl Kuldīgas Jauniešu mājas pagalms ir nesakārtots un nedrošs. Kaimiņu māju iemītnieki pagalmā ir uzcēluši nelegālos šķūņus malkas un dažādu nevajadzīgu mantu uzglabāšanai, kas, pēc Kuldīgas novada pašvaldības būvinspekcijas nodaļas sniegtās informācijas, ir pirmsavārijas stāvoklī un var novest pie ēkas daļējas sabrukšanas Papildus pagalmā atrodas kaimiņu ierīkotas komposta kaudzes un periodiski pagalmā tiek izmesti atkritumi, kā arī citas nepiederošas personas to regulāri izmanto caurstaigāšanai. Lai novērstu konstatētās problēmas, projekta ietvaros plānots labiekārtot pagalmu, ierīkojot žogu un veicot pagalma bruģēšanu. Graustu un atkritumu novākšana plānota talkas veidā pirms būvniecības darbu uzsākšanas, piesaistot arī pašus jauniešus. Plānojot nepieciešamā pagalma labiekārtojumu, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis – prioritāri uzbūvēt pagalma nožogojumu, lai tiktu nodrošināta kārtība un drošība pagalmā un veikt pagalma pamatnes sakārtošanu, bruģējot to.

Projekta nosaukums: Tenisa laukuma izveide Kuldīgā
Kopējais finansējums: 30578.05 EUR
Publiskais finansējums: 26999.99 EUR
Biedrība 2017.gada 1.augustā ar Kuldīgas novada pašvaldību noslēgusi zemes gabala daļas Rožu ielā 2, Kuldīgā līgumu par apbūves tiesībām, paredzot minētajā zemes gabalā ierīkot iežogotu tenisa laukumu. Īstenojot projektu, saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, plānots: Slēgt līgumu par vecā asfalta demontāžu, jauna asfalta ieklāšanu, paredzot virsūdeņu novadīšanas nosacījumus, grāvju tīrīšanu; Slēgt līgumu par mākslīgā seguma ieklāšanu un tenisa laukuma aprīkošanu; Papildus plānots iegādāties būvmateriālus caurredzama žoga ierīkošanai, augstumā, kādu nosaka tenisa laukumu projektēšanas normatīvi, ieejas vārtu vismaz 1.2m platumā ierīkošanai, nodrošinot iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem iekļūt un pārvietoties teritorijā, pamatojoties uz pretendenta sastādīto tāmi. Žoga un vārtu ierīkošana plānota talkas veidā. Saskaņā ar MK noteikumos Nr.590 28.4.punktā noteikto, pēc projekta realizācijas, tiks izgatavota informatīvā plāksne un piestiprināta pie tenisa laukuma žoga, tādējādi nodrošinot pakalpojuma atpazīstamību.

Projekta nosaukums: “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida ieviešana lauku reģionā”
Kopējais finansējums: 10900.94 EUR
Publiskais finansējums: 9810.82 EUR
Boksa sacensības ir viens no veidiem, kā piesaistīt iedzīvotājus un sportistus uz lielisku brīvā laika pavadīšanu, kā arī veicināt Alsungas novada atpazīstamību valstī. Sporta pasākums arī veicinātu Alsungas novadā uzņēmējdarbības attīstību, piesaistot arvien vairāk pasākuma apmeklētājus no visas Latvijas, un parādītu cilvēkiem, ka arī laukos ir iespējams rīkot lielus sporta pasākumus. Ņemot vērā to, ka Alsungas pašvaldība ir iestājusies veselīgo pašvaldību tīklā, tai ir uzdevums rūpēties par veselības un sporta aktivitāšu veicināšanu. Tāpēc, lai ieinteresētu bērnus, jauniešus un viņu vecākus uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, tiem jādod iespēja, kur sevi pilnveidot garīgi un fiziski. Boksa sacensības būtu jauninājums ne tikai Alsungas, bet arī Kuldīgas un Skrundas novados. Boksa ringa un boksa ekipējuma iegāde būtu viens no būtiskākajiem veidiem, kā realizēt sacensības Alsungas novadā, piesaistot dažādas ar sportu saistītas iestādes no visas Latvijas.

Projekta nosaukums: Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā
Kopējais finansējums: 20998.58 EUR
Publiskais finansējums: 18898.72 EUR
Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti un dažādot sabiedriskās aktivitātes Alsungas novada iedzīvotājiem, brīvā dabā izveidojot senioru un bērnu aktīvās atpūtas parku, tādējādi veicinot senioru un bērnu fizisko un mentālo aktivitāti un savstarpējo sadarbību. Projekta mērķis atbilst biedrības “Darīsim paši!” SVVA stratēģijas 2.mērķim “Dzīves vides kvalitātes uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, tostarp personām ar invaliditāti, jauniešiem, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem”.

Projekta nosaukums: “Gājēju ceļa atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Vārmes pagastā”
Kopējais finansējums: 29758.43 EUR
Publiskais finansējums: 26782.59 EUR
Projekta mērķis ir atjaunot gājēju ceļu posmā no autoceļa gar Vārmes pamatskolu līdz sporta hallei, vietējās teritorijas sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, padarot to pieejamu plašākai sabiedrības daļai, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Projekta nosaukums: “Aktīvās atpūtas parta Pārventā labiekārtošana”
Kopējais finansējums: 28566.90 EUR
Publiskais finansējums: 25710.20 EUR
Bērnu un jauniešu aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Apzinot parka apmeklētāju redzējumu un vēlmes projekta ietvaros plānota tīklu piramīdas un vingrošanas stieņu ierīkošana. Lai atvieglotu apsaimniekošanu, zem elementiem plānots izbūvēt gumijas seguma pamatni. Papildus plānota informatīvās plāksnes /vides reklāmas izgatavošana, kas tiks uzstādīta aktīvās atpūtas parkā, tādējādi sniedzot vizuālu informāciju par projekta īstenotāju un rotaļu laukumu, kā arī ietverot informācija par parka lietošanas un drošības noteikumiem.P

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png