Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. trīspadsmitās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

PAR projektu iesniegšanu!

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

  • Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumi Nr.598)* – skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti – skatīt
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti – skatīt
  •  Apliecinājums par interešu konflikta neesību – (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104.)
  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums – skatīt
  • Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums – valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus (oriģināls)
  • Ja pretendents ir vietējā pašvaldība – Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (oriģināls).


*EPS sistēmā jau ir pievienota projekta iesniegumam. Nepieciešams atzīmēt, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi: