Rezultāti

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”


Biedrība “Darīsim paši!”
5.kārta (25.02.2019. – 25.03.2019.)

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažadošanai un teritorijas sakārtošanai” sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 305`568,63

Biedrība “Darīsim paši!”
5.kārta (25.02.2019. – 25.03.2019.)

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai” sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 130`966,98