Sludinājums

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu


Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 6. kārtā pieejamais finansējums ir 655 133,58 eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA

1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 655 133,58 euro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam[1] līdz 80%.


[1] Kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6.4. punkts.


Atbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 60 000,00 eiro – uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

2. 50 000,00 eiro – pārējiem projektiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības:

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts:

 • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 • Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
 • Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 1. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1. Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B.Informācija par projektu“ norādītā informācija.
Ja projekts neatbilst kondekrētai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.
Titullapa B.Informācija par projektu
2. Produkta un/vai pakalpojuma unikalitāte/inovitāte 1 – produkts/pakalpojums ir inovatīvs un/vai unikāls.
0 – produkts/pakalpojums nav inovatīvs un/vai unikāls  

Inovatīvs produkts/pakalpojums – tāda prece vai pakalpojums, kuras īpašības vai izmantošanas veids ir jauns vai būtiski uzlabots. Tas ietver būtiskus tehnisko specifikāciju, komponentu, materiālu, izmantotās programmatūras, lietotājdraudzīgumu vai citu funkcionālo īpašību uzlabojumu.
 
Unikāls produkts/pakalpojums – tāda prece vai pakalpojums, kurai ir ar citādāku un labāku vai ar neatkārtojamu īpašību nekā citiem tirgū pieejamajiem produktiem.  

Lai saņemtu punktu, produktam/pakalpojumam jāatbilst kritērijā norādītajai unikāls vai inovatīvs produkts/pakalpojums definīcijai. Jānorāda un jāpamato, kas ir tas, kas padara šo produktu/pakalpojumu par īpašu, ar ko produkts/pakalpojums ir unikāls un/vai inovatīvs.
B.3.1. B.6.1
3. Pojektā radītā produkta/pakalpojuma „jauninājums“ 0,5  – produktam/pakalpojumam piemīt oriģinalitāte – netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem. Produkta/pakalpojuma jauninājums tiek vērtēts biedrības „Darīsim paši!“ darbības teritorijas griezumā.
0,5 – jauna tirgus atklāšana – produkta ieviešana jaunā tirgū vai tirgus segmentā. Produkts/pakalpojums ir iegājis jaunā tirgū vai tirgus segmentā, jaunais tirgus un/vai segments ir aprakstīts projekta pieteikumā.
0,5 – VRG teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar jauna produkta/pakalpojuma radīšanu – apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, ēdienā, telpā, ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, produkcijā, pakalpojumos u.c.
0,5 – produkta/pakalpojuma sasaiste ar zinātni un pētniecību – izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi, ir sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem.
 
Punkti summējas!  

Lai saņemtu punktus, kats no jauninājuma kritērijiem skaidri jāapraksta, konkrēti jānorāda un jāpamato sasaiste ar šo kritēriju.  

„Jauninājums“ – tāds, kas atšķiras no citiem (jauns, nebijis, savdabīgs, oriģināls), kā arī līdzīga ideja nav īstenota biedrības teritorijā, ir netradicionāls risinājums, atšķirīga pieeja, sava identitāte, kas veicina arī biedrības teritorijas atpazīstamību.
B.3.1. B.6.1.
4. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā vietējās rīcības grupas teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.
1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros1 (vienā vai vairākos).
1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā2 (vienā vai vairākos).
0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.
0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

  Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītā inovācija, projekta jauninājums oriģinalitāte – jauna prece vai pakalpojums, radīts jauns ražošanas virziens, vai jauna sadarbības metode vai produkcijas noieta veicināšana, vai ieviesta jauna kultūra, produkts, vai jauna produkta apstrādes tehnoloģija, vai jauna tehnoloģija mājražošanai. Produkts/pakalpojums tiks izmantots regulāri (vismaz vienu reizi nedēļā).
 
1 Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.
1 Novadu nozīmes attīstības centri – Skrunda, Alsunga.
2 Vietējās nozīmes centri, lielie ciemi.
Vārme, Rudbārži, Dzelda, Ēdole, Pelči, Renda, Mežvalde, Kabile, Snēpele, Turlava, Laidi, Vilgāle, Padure, Gudenieki, Īvande.
 
„Jauninājums“ – tāds, kas atšķiras no citiem (jauns, nebijis, savdabīgs, oriģināls), kā arī līdzīga ideja nav īstenota biedrības teritorijā, ir netradicionāls risinājums, atšķirīga pieeja, sava identitāte, kas veicina arī biedrības teritorijas atpazīstamību.
B.3.1. B.6.1.
5. Atbalsta pretendents reģistrēts/deklarēts VRG darbības teritorijā 1 – ja atbalsta pretendents ir fiziska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai persona ir deklarēta VRG darbības teritorijā. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta VRG darbības teritorijā.
0 – ja atbalsta pretendents, fiziska vai juridiska persona, reģistrēta ārpus VRG teritorijas.  

Koppprojekta gadījumā vismaz vienam dalībniekam jābūt reģistrētam VRG teritorijā vienu gadu līdz projekta iesniegšanai.  

Atbalsta pretendents – fiziska persona projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra par deklarēto dzīvesvietu. Juridisko personu informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.
D. Pavaddokumenti „Citi iesniegtie dokumentu“ pievienota izziņa vai izdruka, ja attiecas
6. Kopprojekts* 1 – tiek īstenots kopprojekts 1
0 – netiek īstenots kopprojekts  

1 Kopprojekts – saskaņā ar 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
B.4. B.6.1.
7. Projekta darbības virziens* 2 – ražošana 1
1 – pakalpojuma2 sniegšana  

Vērtējums kritērijos nesummējas – tiek ņemts vērā prioritārais darbības virziens.  

1 Ražošana – process, kurā tiek radīta pārdošanai tirgū domāti produkti.
2 Pakalpojums – dažāda veida palīdzības sniegšana ekonomikā un uzņēmējdarbībā fiziskām vai juridiskām personām par atlīdzību.
B.5. B.6.1.
8. Projekta darbības joma* 2 – mājražošana, amatniecība, vietējo produktu tirdzniecības vietas izveide
1 – iepriekš nenosauktās darbības jomas
B.5. B.6.1.
9. Obligāti pievienojamie pavaddokumentu 1 – pievienoti visi obligāti pievienojamie pavaddokumenti 1.
0 – nav iesniegts kāds no obligāti pievienojamajiem pavaddokumentiem.  

1 Obligāti pievienojamiem dokumenti – saskaņā ar 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” p. 43.
D. Pavaddokumenti
10. Sasniedzamie rādītāji* 1 – projekta rezultātā tiek sasniegti 2 rādītāji – radīta darba vieta un neto apgrozījums.
0 – projekta rezultātā tiek sasniegts 1 rādītājs – radīta darba vieta vai neto apgrozījums.
B.4. B.4.2.
11. Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas 1 – pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas.
0 – nav pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas.
D. Pavaddokumenti
12. Iesniegto un/vai realizēto projektu pieredze 1 – 2014.-2020. plānošanas periodā veiksmīgi realizēts vai realizācijā esošs projekts „Darīsim paši!“ teritorijā līdz jauna projekta pieteikuma iesniegšanas brīdim vai pirms tam nav bijis iesniegts neviens projekts.
0 – 2014.-2020.plānošanas periodā iesniegts un LAD apstiprināts projekts, kur plānotas darbības „Darīsim paši!“ teritorijā, bet projekts tika atsaukts vai projektam tika pārtrauktas saistības.  

Tiek ņemta vērā projektu iesniegšana LAP pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.
 
13. Tirgus izpēte 2 – ir veikta tirgus izpēte (ar to saprotot vismaz šādas informācijas sniegšanu – esošo konkurentu uzskaite un to novērtējums, t.sk. ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju, kurās var pārliecināties par norādītajiem konkurentiem. Ir aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturīgās iezīmes un atšķirības no konkurentiem, ir skaidri aprakstīta pārdošanas stratēģija
1 – nepilnīgs tirgus izpētes un konkurentu izvērtējums (piemēram: tirgus izpēte bez pamatojuma (nav pievienoti apliecinoši dokumenti vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju), minēti konkurenti, bet nav aprakstīti, izvērtēti, u.tml., nav aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturīgās iezīmes un atšķirības no konkurentiem.
0 – nav veikta tirgus izpēte – nav veikts konkurentu izvērtējums, nav produkta/pakalpojuma raksturīgāko iezīmju un atšķirības no konkurentiem apraksta  

1Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto tirgus izpēti (piemēram veikts tirgus pētījums, veiktās aptaujas kopsavilkums, izkopējumi no vietnēm, kurās uzrādīti nozarē esošie konkurenti un izveidota tirgus analīze, izdruka no tādām vietnēm kā piemēram booking.com, Lursoft dati u.c.)
B.6.1. Pielikumā pievienotie dokumenti.
14. Produkta/pakalpojuma apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams produkta/pakalpojuma apraksts1.
1– daļējs/nepilnīgs2 produkta/pakalpojuma apraksts.
0– nav produkta/pakalpojuma apraksts.  

1 Apraksts – pakalpojuma sniegšanas / produkta radīšanas procesa nodrošināšanas apraksts (piem. ko darīs, kas darīs, kas nepieciešams, kādi resursi nepieciešami u.t.t.)
2 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.
B.6.1.
15. Projekta budžeta pamatojums* 2 – naudas plūsma apliecina projekta ilgtspēju, pozitīvu naudas plūsmu 5 gadus, naudas plūsmā uzrādīti ienākumi un izdevumi, kas nepieciešami veiksmīgai projekta realizācijai un ilgtspējai.
1 – naudas plūsmā nebūtiskas kļūdas.
0 –  naudas plūsma kādā no gadiem ir negatīva vai naudas plūsmā  norādītās darba algas aprēķins, neatbilst uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi spēkā esošajai likumdošanai un/vai terminam „radīta darba vieta“ 1(ja atbalsta pretendents ir norādījis darba vietu kā sasniedzamo rādītāju).  

1 radīta darba vieta – saskaņā 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“.
B.6.1. B.9. B.10. C.Finanšu informācija Pielikumā pievienotie dokumenti
16. Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits* 2 – radītas divas vai vairāk darba vietas1.
1 – radīta darba vieta1.
0 – nav radītas jaunas darba vietas vai nav pamatojuma norādītajām radītajām darba vietām.  

Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam, darba vietām jābūt aprakstītām un pamatotām naudas plūsmas/budžeta pozīcijās !  

1 radīta darba vieta – saskaņā 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“.
B.6.1. B.4. B.4.1., ja attiecas B.9. C.2.1. C.3.1.
17.   Produkta/pakalpojuma mērķgrupas raksturojums 2 – ir raksturota mērķgrupa un tās vajadzības kontekstā ar produktu/pakalpojumu, kas pamatota projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai. Mērķgrupa ir nosaukta un aprakstīta, raksturota un aprakstīts kā tas sasaucas ar produktu/pakalpojumu.
1 –  mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota un skaidri, nepārprotami saprotama trešajai personai.
0 – nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa.
B.6.1.
18.   Projekta realizācijas, ilgtspējas un projekta rezultātu uzturēšanas risku izvērtējums 2 – aprakstīts, kas un kā nodrošinās projekta realizāciju, projekta rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta realizācijas), norādīti iespējamie projekta uzturēšanas riski un to novēršanas paņēmieni. Aprakstīta un pamatota projekta ilgstspēja. Pamatots kā tiks veikta pamatlīdzekļu uzturēšana, remontēšana, telpu uzturēšana u.c. (ja attiecināms).
1 – daļēji aprakstīts, kas un kā realizēs projektu, uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, ilgtspēja. Ir minēts kas un kā nodrošinās, bet nav pamatojuma vai arī pamatojums ir nekonkrēts, vispārīgs. Ir minēti projekta uzturēšanas riski, bet nav minēti to novēršanas paņēmieni vai tie ir nekonkrēti un vispārīgi, nesaistīti ar projekta mērķi.
0 – nav aprakstīts, kas un kā realizēs, uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, nav aprakstīta projekta dzīvotspēja vai projektā ir uzrakstīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, bet nav pamatojuma.
B.6.1. C.2.1. C.3.1.
19.   Sezonalitātes ietekmes mazināšana 1 – ja  projekta īstenošanas rezultātā tiek mazināta sezonalitāte1 (tiek nodrošināta aktīvā darbība no novembra līdz martam vai arī visu gadu).
0 – ja projekta īstenošanas rezultātā netiek mazināta sezonalitātes ietekme vai projektam nav sezonāls raksturs  

1Sezonalitātes  mazināšana – uzņēmuma aktīvās darbības nodrošināšana no 1.novembra līdz 31.martam, kas tiek atspoguļota naudas plūsmā. Projektā skaidri norādīta projekta sezonalitāte vai aprakstīta un pierādīta sezonalitātes neesamība.
B.6.1. C.2.1. C.3.1. Pielikumā pievienotie dokumenti

* kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr.598 6.pielikumam.

 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 28,00
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam  – 11.0 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu īpašajos vērtēšanas kritērijos.

ĪPAŠIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.

Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs.

2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītiei kritēriji, piemērojot  „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t

1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.

2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.

3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).

4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv