PAR BIEDRĪBU

Biedrība “Darīsim paši!” ir dibināta 2006. gada 21. septembrī.

Biedrības vīzija ir kvalitatīvas dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšana visiem teritorijas iedzīvotājiem.

Biedrības stratēģijas vispārējais mērķis ir  tās darbības teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot lauku teritorijas ekonomisko attīstību, pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu.

Biedrības darbības  galvenās prioritātes:

 1. PRIORITĀTE – Kvalitatīvas sociālās vides infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.
 2. PRIORITĀTE – Investīcijas apkārtējās vides infrastruktūrā, vides vērtību un dabas resursu saglabāšanā.
 3. PRIORITĀTE – Aktīvas pilsoniskās sabiedrības un sadarbības veidošana.
 4. PRIORITĀTE – Investīcijas uzņēmējdarbības veicināšanā,  sadarbības un partnerības veidošanā.
 5. PRIORITĀTE – Iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu iespēju veicināšana un popularizēšana.

Biedrības uzdevumi:

 • Izstrādāt un realizēt vietējo attīstības stratēģiju ilgtspējigai teritorijas attīstībai;
 • Īstenot šo stratēģiju ar projektu pieteicēju starpniecību;
 • Administrēt stratēģijas īstenošanai piešķirtos finanšu resursus;
 • Izsludināt un organizēt projektu iesniegumu pieņemšanu;
 • Izvērtēt iesniegto projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai;
 • Veikt projektu īstenošanas saturisko un virzības  uzraudzību;
 • Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus,

Biedrības “Darīsim paši!” īpašais statuss  noteikts 2008. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 515 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai“.