SADARBĪBA

Latvijā šobrīd darbojas 35 vietējās rīcības grupas. Lai iegūtu informāciju par katru no rīcības grupām, spiediet >>ŠEIT.

Vietējās rīcības grupas (VRG) ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.

Biedrības “Darīsim paši!” starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Biedrība “Darīsim paši!” 2014. – 2020. plānošanas periodā realizēja un sadarbojās ar vairākām VRG Latvijā un ārpus Latvijas teritorijas, īstenojot projektus šādās jomās:

  • dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma attīstība (starptautisks projekts, īstenots sadarbībā ar VZRG Līvu līča zivsaimniecības asociāciju (Igaunija) un VRG North Aberdeenshire (Skotija);
  • mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība tūrisma jomā (starpteritoriālais projekts, sadarbībā ar “Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”);
  • sociālās uzņēmējdarbības attīstība lauku teritorijās (starpteritoriālais projekts, sadarbībā ar “Partnerība “Daugavkrasts””, “Lauku partnerība “Lielupe””, biedrība “SATEKA”, biedrība „Pierīgas partnerība”);
  • inženierzinātņu nozīmes stiprināšana reģiona ilgstpējīgā ekonomiskā attīstībā (starpteritoriālais projekts, sadarbībā “Saldus rajona attīstības biedrība”, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Dobeles rajona lauku partnerība”, “Kandavas Partnerība”);
  • vietējo kopienu attīstībā (starpteritoriālais projekts, sadarbībā ar “Pierīgas partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme”).

SVVA stratēģijā 2023.-2027.gadam tiek plānots turpināt sadarbības projektus 1) tūrisma attīstībā, stiprinot vietējo uzņēmēju (t.sk. mājražotāju) un vietējo kopienu aktīvu iesaisti inovatīvu tūrisma piedāvājumu attīstībā; 2) vietējo kopienu kapacitātes stiprināšanā; 3) materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā starpteritoriālā un starptautiskā mērogā. Jauns sadarbības virziens tiks attīstīts bioekonomikas jomā, lai veicinātu vietējo produktu kvalitāti un plašāku patēriņu, t.sk. vietējos ēdināšanas pakalpojumos, audzēšanā  un  ražošanā,  īstenojot  starpteritoriālo  sadarbības  projektu “Audz`s Kurzemē!” sadarbībā ar biedrībām “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un “Liepājas rajona partnerība”.

Papildus, kā potenciālie starpteritoriālo un starptautisko sadarbības virzieni, būtu attīstāmi:

  • kultūras jomā, lai veicinātu vietējo amatniecības tradīciju popularizēšanu un pārmantojamību nākamajām paaudzēm un attīstītu inovatīvas sadarbības idejas, aktīvi iesaistot biedrības “Darīsim paši!” biedrus, sadarbības partnerus un iedzīvotājus;
  • uzņēmējdarbības jomā:  1)  veicināt  sadarbību  starp  biedrības  teritorijas uzņēmējiem un amatniekiem un citu valstu un Latvijas novadu uzņēmējiem, sekmēt Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku atpazīstamību, radošu ideju apmaiņu un vietējo produktu virzību jaunos tirgos, sk. starptautiskajā tirgū; 2) aprites ekonomikas pieredzes izzināšanu un ieviešanu vietējā uzņēmējdarbībā;
  • zaļā kursa virzienā, t.sk., atjaunojamās enerģijas un energoefektīvu risinājumu izmantošanu, atkritumu šķirošanu, ekotūrisma attīstību un citu videi draudzīgu prakšu iedzīvināšanu novada iedzīvotāju ikdienā un uzņēmējdarbības vidē, zaļā publiskā iepirkuma nodrošināšanai.
  • sadarbībai starp vietējo produktu ražotājiem, lai kopīgi virzītu vietējo produktu piedāvājumu tirgū, veiktu mārketinga pasākumus un sekmētu to atpazīstamību.
  • jauniešu iniciatīvu spēcināšanā – veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu vietējo rīcības grupu teritorijā dzīvojošiem jauniešiem.

Starpteritoriālo un starptautisko sadarbības projektu attīstības un īstenošanas apjoms un intensitāte ir atkarīga no Latvijas un ārvalstu partneru atsaucības un kapacitātes (t.sk. finanšu) iesaistīties projektu iniciatīvās.