SADARBĪBA

Latvijā šobrīd darbojas 35 vietējās rīcības grupas. Lai iegūtu informāciju par katru no rīcības grupām – spiediet uz attēla.

At the moment in Latvia there are working 35 Local Action Groups – LAG. For  information about any LAG click on the map below.

Biedrības “Darīsim paši!” starpvalstu sadarbības partneri

Biedrībai Darīsim paši! iepriekšējā plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam ir izveidojies plašs starpvalstu sadarbības projektu partneru loks.

starpvalstusad

Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu realizācija bija iespējama pateicoties veiksmīgai sadarbībai arī ar pašvaldībām – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu. Bez minēto pašvaldību atbalsta biedrībai Darīsim paši! nebūtu tik īsā laikā (no 2012.–2014. gadam) iespējams realizēt 4 starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektus. Pašvaldību atbalsts biedrībai Darīsim paši! bija:

 • sadarbības partneru kontaktinformācija – daļai no ārvalstu sadarbības partneriem bija nodibināti kontakti ar Kuldīgas un Skrundas novada pašvaldībām, līdz ar to biedrībai Darīsim paši! bija daudz vieglāk uzsākt sarunas par kopīgu projektu realizēšanu;
 • projektu priekšfinansējums – lai varētu realizēt starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektus nepieciešams priekšfinansējums 50% apmērā. Tā kā biedrībai nav tik lielu finanšu resursu, tikai pateicoties Kuldīgas un Skrundas novada pašvaldību atbalstam, starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektus bija iespējams īstenot;
 • projektu vadītāji – lai nodrošinātu projektu veiksmīgu realizāciju, nepieciešams projekta vadītājs, kas sagatavo projekta pieteikumu, veic cenu salīdzināšanas procedūru, veic komunikāciju ar projektu sadarbības partneriem, ievieš projektā paredzētās aktivitātes, organizē festivālus un citus projekta ietvaros paredzētos pasākumus, kā arī veic citas ar projekta ieviešanu saistītās aktivitātes. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta vadītāja atalgojums nav attiecināms, līdz ar to bija nepieciešams meklēt risinājumus šim jautājumam, jo biedrības Darīsim paši! rīcībā nav pietiekoši lieli cilvēkresursi šādu papildus pienākumu izpildei. Projektu vadītāji tika veiksmīgi piesaistīti no biedrības Darīsim paši! teritorijā ietilpstošajām pašvaldībām;
 • projekta ietvaros notikušo pasākumu organizatorisks atbalsts – starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu ietvaros tika organizēti lieli, vērienīgi festivāli, pasākumi un semināri. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu minēto pasākumu norisi, to organizēšanai tika piesaistīti pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki;
 • publicitāte – ar pašvaldību atbalstu tika sagatavoti videosižeti par projektu ietvaros rīkotajiem pasākumiem, kā arī informācija vietējiem iedzīvotājiem par projekta aktivitātēm tika publicēta pašvaldību informatīvajos izdevumos.

Biedrība Darīsim paši! starpterioriālās un starpvalstu sadarbības projektos plānotie galvenie virzieni:

 1. Attīstīt starpvalstu sadarbību kultūras jomā un veicināt vietējo amatniecības tradīciju popularizēšanu un pārmantojamību nākamajām paaudzēm, veicinot inovatīvu sadarbības ideju attīstību starp dažādām Eiropas valstīm, nodrošinot biedrības Darīsim paši! un sadarbības partneru teritoriju iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.
 2. Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu Eiropas valstu vietējo rīcības grupu teritorijā esošajiem uzņēmējiem un amatniekiem, sekmēt uzņēmējdarbības un amatniecības popularizēšanu, radošu ideju apmaiņu, vietējo produktu virzību vietējā un starptautiskā tirgū un sekmēt vietējās produkcijas mārketinga stratēģijas izstrādi.
 3. Veicināt vietējo un starpvalstu teritoriju iedzīvotāju pieredzes apmaiņu, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīves veidu, tostarp jauniešiem, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem.
 4. Veicināt sabiedrības izglītošanu vietējā un starptautiskā mērogā, inovatīvu produktu un pakalpojumu ieviešanu, radošu ideju apmaiņu un to nozīmi tūrisma attīstībā – neformālā izglītība starptautiskā mērogā – radošās vasaras skolas, plenēri u.tml.
 5. Popularizēt vides aizsardzības aktivitātes vietējā un starptautiskā mērogā.
 6. Attīstīt kultūras un radošo industriju aktivitātes, uzsverot to nozīmi vietējā attīstībā un starptautiskā mērogā.
 7. Veicināt materiālā/nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas aktivitātes starpteritoriālā un/vai starptautiskā mērogā.
 8. Tradicionālo pasākumu – svētku/festivālu organizēšana, tostarp personām ar invaliditāti, jauniešiem, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem, nodrošinot biedrības Darīsim paši! un starpvalstu sadarbības partneru teritoriju iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.
 9. Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu Eiropas valstu vietējo rīcības grupu teritorijā dzīvojošiem jauniešiem, atbalstot jauniešu aktivitātēm – kopīgu aplikāciju izstrāde, maiņas punktu ierīkošana u.tml.

Obligāts nosacījums starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu īstenošanā ir visu trīs biedrības Darīsim paši! darbības teritorijā ietilpstošo novadu iedzīvotāju mērķa grupu dalība jeb iesaiste projektā.