Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. ceturtās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriju metodika

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā”

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

Veidlapas: 

Projekta iesnieguma veidlapa  : pieteikums_19_2_1_groz_(4)_(2)

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”)

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

Pasnovertejums_LEADER_4karta

Rokasgrāmatas: 

Iepirkuma procedūras

Skaidrojums par de minimis atbalstu

Saistīts uzņēmums, tajā skaitā viens vienots

Skaidrojums par lauksaimniecības produktu pārstrādi

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators

Metodiskais materiāls par pašnodarbinātām personām

Interešu konflikta deklarācija:

Interesu_konflikta_deklaracija