Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. trešās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Excel

  • Interešu konflikta deklarācija – skatīt
  • Atbalsta pretendenta deklarācija (1. pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 598) – skatīt
  • Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts) – skatīt
  • Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju De minimis atbalsta piešķiršanai, ja atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto MK noteikumu nr. 590 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.  – skatīt

Pirms plāno idejas īstenošanu, iepazīsties ar  biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas kritērijiem

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā un EPS.


Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi:

MK not. Nr. 598 (30.09.2014.) “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

MK not. Nr. 104 (28.02.2017.) “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

MK not. Nr. 740 (02.12.2014.) “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem

Iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošana – skatīt                                                        Sīkāka informācija par iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošanu – skatīt

Paraugveidlapas vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai:

Būvniecības vadlīnijasskatīt

Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un nomas līgumiem, saskaņojumiem – skatīt

Projektu vērtēšanas kritēriji 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Maksājuma pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) – skatīt

Priekšapmaksas pieprasījums (aizpildīšanas paraugs) – skatīt