ELFLA III kārta

3.kārta tika izsludināta no 24.07.2017. līdz 24.08.2017. šadās rīcībās :

2.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”

3.rīcība “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”