Sludinājumi

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi – skatīt

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums ir 1 218 542,96 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādās rīcībās:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA

1. rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Pieejamais finansējums 609 271,48 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam[1] līdz 80%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 100 000 eiro – uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70%.
 2. 50 000 eiro – pārējiem projektiem.
 3. 25 000 eiro – ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības:

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts:

 1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 3. Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
 4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 1. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts 2 – projekts atbilst konkrētai rīcībai.
0 – Projekts neatbilst konkrētai rīcībai.
Titullapa
B. Informācija par projektu
2 Inovāciju kritērijs 0,5 – Oriģinalitāte – netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem.
0,5 – Multiplikatīvais efekts – uzņēmējdarbības, aktivitāšu, pakalpojumu savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai, projekta rezultātus iespējams izmantot citām sabiedrības grupām, nozarēm, ģeogrāfiskām teritorijām u.tml.
0,5 – Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām – apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, ēdienā, telpā, ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, produkcijā, pakalpojumos u.c.
0,5 – Ražojumu/pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību – izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi, ir sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem.
Punkti summējas!
B.3.1.
3 Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe 2 – Projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un sas kaņā ar grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs.
1,5 – Ir nebūtiskas kļūdas.
1 – Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu u.tml.
0,5 – Nav pamatotas budžeta pozīcijas.
0 – Projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta.
B.9.B.10.
C.Finanšu informācija
4 Izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 1 – Izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0.5 – Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0 – Izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un saprotamas.
B.9.B.10.B.6.B.8.
5 Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits 2 – Divas un vairāk pilna laika darba vietas.
1,5 – Viena pilna laika darba vieta.
1 – Nepilna laika darba vietas.
0 – Nav jaunu darba vietu vai nav pamatojuma norādītajai darba vietai.
Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam!
B.6.1.B.4.B.4.1., ja attiecas
6 Vietējā teritorijā esošo resursu un potenciāla, tai skaitā cilvēkresursu piesaistīšana 2 – Projekts balstīts uz vietējo produktu, pakalpojumu izmantošanu, sadarbību.
1,5 – Projekts balstīts uz daļēju vietējo produktu, pakalpojumu izmantošanu, daļēju sadarbību.
0 – Netiek izmantoti vietējie produkti, pakalpojumi, nav sadarbības.
B.6.1.
7 Noieta tirgus palielināšanās, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni 2 – Projekts sekmēs noieta tirgus palielināšanos, norādīti riski.
1 – Projekts daļēji sekmēs noieta tirgus palielināšanos, daļēji norādīti riski.
0 – Projekts nesekmēs noieta tirgus palielināšanos, nav norādīti riski.
B.6.1.
8 Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā 2 – Ir pamatota produkta/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā (statistika, pētījumi, aptaujas).
1,5 – Ir daļēji pamatota produkta/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā.
0 – Nav pamatota produkta/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā.
B.6.1.
9 Projekta ilgtspēja, norādīti riski 2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām un norādīti iespējamie riski un to novēršanas paņēmieni.
1 – Daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
B.6.1.
10 Preces/pakalpojuma un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise 2 – Preces/pakalpojuma un tās ražošanas procesa/pakalpojuma sniegšanas norises apraksts.
1 – Daļēji aprakstīta preces/pakalpojuma un tās ražošanas process/pakalpojuma sniegšanas norise.
0 – Nav aprakstīta.
B.6.1.
11 Atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem 2 – Aprakstītas konkurences priekšrocības.
1 – Daļēji aprakstītas konkurences priekšrocības.
0 – Nav aprakstīta atšķirība no esošajiem vai potenciāliem konkurentiem.
B.6.1.
12 Preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte, saņēmēju loks 2 – Preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģijas apraksts, tirgus izpēte.
1 – Preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģijas nepilnīgs apraksts, tirgus izpēte.
0 – Nav aprakstīta preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, tirgus izpēte.
B.6.1.
 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 23.0.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 11.0 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1. kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu īpašajos vērtēšanas kritērijos.

2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 365 562,89 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 50 000 eiro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 25 000 eiro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcības apraksts:

 1. Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
 2. Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 2. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts 2 – Projekts atbilst konkrētai rīcībai.
0 – Projekts neatbilst konkrētai rīcībai.
Titullapa
B.Informācija par projektu
2 Projekta novitāte tā darbības teritorijā 2 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte divās vai vairāku vietējo rīcības grupu darbības teritorijās.
1.5 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte vietējās rīcības grupas teritorijā.
1 – Jauns pakalpojums vai aktivitāte konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā vai novadā), bet nav novitāte visā vietējās rīcības grupas teritorijā.
0.5 – Esošs/līdzīgs pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums un piemērots mērķa grupai un konkrētai teritorijai.
0 – Nav jauninājuma.
B.3.B.3.1.B.6.1.
3 Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.
1,5 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības divos vai vienā novadā.
1 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības viena pagasta teritorijā.
0,5 – Projekts aptver atbalsta pretendenta vajadzības.
0 – Projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju vajadzību risināšanai.
B.6.1.
4 Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe 2 – Projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs.
1,5 – Ir nebūtiskas kļūdas.
1 – Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu u.tml.
0,5 – Nav pamatotas budžeta pozīcijas.
0 – Projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta.
B.8.B.9.
5 Izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 1 – Izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0,5 – Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0 – Izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un saprotamas.
B.6.1.B.8.B.9.
6 Projekta aktivitātes/pakalpojums skaidri definēts, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni 2 – Definēts pakalpojums/aktivitāte, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
1,5 – Daļēji definēts pakalpojums/aktivitāte un/vai daļēji norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
0 – Nav definēts pakalpojums/aktivitāte, nav norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
B.4.B.5.B.6.1.
7 Vietējā teritorijā esošo resursu un potenciāla, tai skaitā cilvēkresursu piesaistīšana 2 – Projekts balstīts uz vietējo: resursu, pakalpojumu izmantošanu, sadarbību.
1,5 – Projekts balstīts uz: daļēju vietējo resursu, pakalpojumu izmantošanu, daļēju sadarbību.
1 – Projekts balstīts tikai uz vienu no rādītājiem: vai uz vietējo resursu, vai vietējo pakalpojumu izmantošanu, vai uz sadarbību.
0 – Netiek izmantoti vietējie resursi, pakalpojumi, nav sadarbības.
B.6.1.
8 Ir pamatota aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā (statistika, pētījumi, aptaujas) 2 – Ir pamatota projekta aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā (statistika, pētījumi, aptaujas).
1,5– Ir pamatota projekta aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā.
0 – Nav pamatota projekta nepieciešamība teritorijā.
B.6.1.
9 Projekta ilgtspēja, norādīti riski 2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām un norādīti iespējamie riski un to novēršanas paņēmieni.
1 – Daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
B.6.1.
10 Aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise 2 – Aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
1 – Daļēji aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
0 – Nav aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
B.6.1.
11 Atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm 2 – Aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
1,5 – Daļēji aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
0 – Nav aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
B.6.1.
12 Potenciālais aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks 2 – Norādīta un aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks.
1,5 – Norādīta, bet nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks.
0 – Nav norādīta un nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/ pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks.
B.6.1.
13 Norādīta informācija, kā tiks popularizēta aktivitāte/pakalpojums 2 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/ pakalpojumu ne mazāk kā 3 avotos.
1,5 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/pakalpojumu ne mazāk kā 2 avotos.
1 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/pakalpojumu vismaz 1 avotā.
0 – Nav nodrošināta publicitāte.
B.12.
 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 25.0.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 12.0 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1. kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

3. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 243 708,59 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 50 000 eiro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 25 000 eiro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcības apraksts:

 1. Vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
 2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas amatniecības un vietējo tradīciju popularizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 3. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts. 2 – Projekts atbilst konkrētai rīcībai.
0 – Projekts neatbilst konkrētai rīcībai.
Titullapa
B.Informācija par projektu
2 Projekta novitāte tā darbības teritorijā 2 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte divās vai vairāku vietējo rīcības grupu darbības teritorijās.
1.5 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte vietējās rīcības grupas teritorijā.
1 – Jauns pakalpojums vai aktivitāte konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā vai novadā), bet nav novitāte visā vietējās rīcības grupas teritorijā.
0.5 – Esošs/līdzīgs pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums un piemērots mērķa grupai un   konkrētai teritorijai.
0 – Nav jauninājuma.
B.3.B.3.1.B.6.1.
3 Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.
1,5 –- Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības divos vai vienā novadā.
1 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības viena pagasta teritorijā.
0,5 – Projekts aptver atbalsta pretendenta vajadzības.
0 – Projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju vajadzību risināšanai.
B.6.1.
4 Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe 2 – Projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs.
1,5 – Ir nebūtiskas kļūdas.
1 – Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu u.tml.
0,5 – Nav pamatotas budžeta pozīcijas.
0 – Projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta.
B.8.B.9.
5 Izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem. 1 – Izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0,5 – Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem.
0 – Izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un saprotamas.
B.6.1.B.8.B.9.
6 Projekta aktivitātes/ pakalpojums skaidri definēts, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni 2 – Definēts pakalpojums/aktivitāte, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
1,5 – Daļēji definēts pakalpojums/aktivitāte un/ vai daļēji norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
0 – Nav definēts pakalpojums/aktivitāte, nav norādīti riski un to novēršanas paņēmieni.
B.4.B.5.B.6.1.
7 Vietējā teritorijā esošo resursu un potenciāla, tai skaitā cilvēkresursu piesaistīšana 2 – Projekts balstīts uz vietējo: resursu, pakalpojumu izmantošanu, sadarbību.
1,5 – Projekts balstīts uz: daļēju vietējo resursu, pakalpojumu izmantošanu, daļēju sadarbību.
1 – Projekts balstīts tikai uz vienu no rādītājiem: vai uz vietējo resursu, vai vietējo pakalpojumu izmantošanu, vai uz sadarbību.
0 – netiek izmantoti vietējie resursi, pakalpojumi, nav sadarbības.
B.6.1.
8 Ir pamatota aktivitātes/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā (statistika, pētījumi, aptaujas) 2 – Ir pamatota projekta aktivitātes/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā (statistika, pētījumi, aptaujas).
1,5 – Ir pamatota projekta aktivitātes/pakalpojuma nepieciešamība teritorijā.
0 – Nav pamatota projekta nepieciešamība teritorijā.
B.6.1.
9 Projekta ilgtspēja, norādīti riski 2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām un norādīti iespējamie riski un to novēršanas paņēmieni.
1 – Daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām.
B.6.1.
10 Aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise 2 – Aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
1 – Daļēji aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
0 – Nav aprakstīta aktivitātes/pakalpojuma sniegšanas norise.
B.6.1.
11 Atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm 2 – Aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
1,5 – Daļēji aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
0 – Nav aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/aktivitātēm/investīcijām.
B.6.1.
12 Potenciālais aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks 2 – Norādīta un aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/investīciju saņēmēju loks.
1,5 – Norādīta, bet nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/ investīciju saņēmēju loks.
0 – Nav norādīta un nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/pakalpojuma/ investīciju saņēmēju loks.
B.6.1.
13 Norādīta informācija, kā tiks popularizēta aktivitāte/ pakalpojums 2 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/ pakalpojumu ne mazāk kā 3 avotos.
1,5 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/pakalpojumu ne mazāk kā 2 avotos.
1 – Nodrošināta publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/pakalpojumu vismaz 1 avotā.
0 – Nav nodrošināta publicitāte.
B.12.
 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 25.0.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 12.0 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1. kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

ĪPAŠIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI VISĀM RĪCĪBĀM:

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.

Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

Nr. Īpašais vērtēšanas kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa

Projekts tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kur pieejamas līdzīgas aktivitātes 0.001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra. Titullapas sadaļa „Projekta īstenošanas vieta (adrese) B.6.B.7.

Sinerģiju kritērijs 0.001 punktu iegūst projekts, kas papildina citus ES fondu un/vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus. A.4.A.4.1.B.6.B.15.

Finansējuma ieguldījums VRG teritoriālajās vienībās 0.001 punktu iegūst pretendents, kura darbības teritorijā (teritoriālajā vienībā) ir mazāka atbalstīto LEADER projektu finansējuma summa 2014.–2020.g. plānošanas periodā. Nav jānorāda projekta iesniegumā, jo biedrībai „Darīsim paši!“ informācija ir pieejama.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/.

 PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija:
Koordinatore Zanda Dimanta-Svilpe
Mob. tālr.: 26135858
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv

[1] Kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6.4. punkts.