Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. sestās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

!!! Sākot ar 01.08.2018. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

PAR projektu iesniegšanu!

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

  • Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumi Nr.598) – skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti – skatīt
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti – skatīt
  • Apliecinājums par interešu konflikta neesību – (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104.
  • Ar būvniecību saistītiem projektiem (MK noteikumu Nr.590 43.5.punkts), būvniecības vadlīnijas –  skatīt
  • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumi Nr.740) – skatīt
  • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
  • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.590 43.8.punkts) – skatīt
  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums –skatīt
  • Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi un veidlapas:

Projektu iesniedzējam saistošie skaidrojumi: