III kārtas projekti

Projekta nosaukums: Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai
Kopējais finansējums: 34539.50 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Izstāžu zāle izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu, gan materiālo, gan nemateriālo. Izstāžu zāle ir lielisks Kuldīgas kultūrvides papildinājums, kas dod iespēju kuldīdzniekiem un viņu viesiem kļūt par viena mākslinieka daiļrades aculieciniekiem.. Izstāžu zālē regulāri notiek kultūras pasākumi un otrajā stāvā izveidotajā izstāžu telpā notiek dažādu mākslu žanru maināmās izstādes – keramikas, glezniecības, lietišķās mākslas, fotogrāfiju izstādes.
Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, veicot Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācijui, kā arī digitālo tehnoloģiju iegādi, lai saglabātu unikālo Līvijas Rezevskas atstāto materiālo un nemateriālo kultūras un mākslas mantojumu, ko veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu un daiļradi, kā arī uzlabot sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti.

Projekta nosaukums: Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošana
Kopējais finansējums: 25573.48 EUR
Publiskais finansējums: 23016.13 EUR
Projekta mērķis ir šī projekta ietvaros veikt Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošanu.

Projekta nosaukums: Etnogrāfiski pareiza Snēpeles pagasta tautastērpa izgatavošana
Kopējais finansējums: 10045.29 EUR
Publiskais finansējums: 9072.00 EUR
Projekta mērķis ir izgatavot etnogrāfiski pareizu Snēpeles pagasta tautastērpu ar krustainajiem brunčiem VPDK “Snēpele”, lai to popularizētu sabiedrībā un saglabātu kā kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Projekta nosaukums: Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana
Kopējais finansējums: 84082.54 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Projekta galvenais mērķis ir Rendas baznīcas jumta rekonstrukcija. Projekta ietvaros ir plānots restaurēt Rendas baznīcas jumtu, kas nodrošinās kultūras pieminekļa saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī dos iespēju dažādu kultūras un labdarības pasākumu organizēšanai. Informācijas izplatīšana nodrošinās labās prakses un iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par Es finansējuma piesaistīšanu konkrētu uzdevumu un mērķu sasniegšanā, kā arī iedrošinās cilvēkus un NVO gatavot projektu pieteikumus un saņemt finansējumu. Tiks veikta vietējās teritorijas kultūras mantojuma objekta (Rendas baznīcas) saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti vietējie resursi – SIA “Kurzemes jumti” (Kuldīga), kas uzvarēja cenu aptaujā ar zemāko piedāvāto cenu.

Projekta nosaukums: “Iztāžu zāles jaunbūve Alsungas novada “Gāčās” suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai”
Kopējais finansējums: 29466.00 EUR
Publiskais finansējums: 26519.40 EUR
Projekta mērķis ir izveidot vecsaimniecību „Gāčas” par pastāvīgu suitu kultūras mantojuma un vēstures eksponēšanas vietu, padarot to pieejamu plašākai sabiedrības daļai arī ārpus reģionālajiem centriem., lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png