ELFLA IV kārta

4.kārta tika izsludināta no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. šadās rīcībās :

1.rīcība “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai ”