Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. piecpadsmitās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

PAR projektu iesniegšanu!

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

  • Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumi Nr.598)* – skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti – skatīt
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti – skatīt
  • Apliecinājums par interešu konflikta neesību – (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104.)
  • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK
    21.11.2018. noteikumi Nr.715)** – skatīt

*EPS sistēmā jau ir pievienota projekta iesniegumam. Nepieciešams atzīmēt, ka sniegtā informācija ir patiesa.

**! De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

  • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
  • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.590 43.8.punkts) – skatīt
  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums –skatīt

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi:

Projektu iesniedzējam saistošie skaidrojumi: