Saistošie DOKUMENTI 3.k.

Plānošanas perioda 2023. – 2027. 3.kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

PAR projektu iesniegšanu!

Vēršam Jūsu uzmanību, ka projektu konkursu 3.kārtā vienlaicīgi ir atvērtas divas rīcības (R4 un R8)!

Zemāk atrodamie projektu vērtēšanas kritēriji un iesniedzamie dokumenti (pašnovērtējums) atšķiras katrai rīcībai. Izvēlieties savam projektam atbilstošo.

 Iesniedzamie dokumenti:

  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums R4 “Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana – skatīt
  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums R8 “Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana – skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti.
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.

! De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

  • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
  • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.580 49.9.punkts) – skatīt
  • Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums – valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
  • Ja pretendents ir vietējā pašvaldība – Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi: