ELFLA I kārta

1.kārta tika izsludināta no 20.05.2016. līdz 20.06.2016. šadās rīcībās :

1.rīcība “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai ”

2.rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”

3.rīcība “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”