Saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. divpadsmitās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

!!! Sākot ar 01.08.2018. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

PAR projektu iesniegšanu!

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

 • Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumi Nr.598) – skatīt
 • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti – skatīt
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti – skatīt
 •  Apliecinājums par interešu konflikta neesību – (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104.)
 • Ar būvniecību saistītiem projektiem – skatīt
 • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
 • Projektiem, kuros rada jaunu vai attīsta esošu pakalpojumu, veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015.noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts – skatīt
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu, ja projektā plānota vides (uzbrauktuvju, bezmaksas stāvlaukumu, liftu, durvju, tualešu, dušas telpu) pielāgošana personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem. (1.pielikums MK 21.11.2018. noteikumi Nr.715) – skatīt

! De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā. 

 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums – skatīt
 • Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums – valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus (oriģināls)
 • Ja pretendents ir vietējā pašvaldība – Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru (oriģināls).

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi: