ELFLA II kārta

2.kārta tika izsludināta no 03.04.2017. līdz 03.05.2017. šadās rīcībās :

1.rīcība “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”