SLUDINĀJUMS

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:08.04.2024. – 08.05.2024
Kārtas kopējais finansējums:250`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:Kuldīgas novads, tai skaitā Kuldīgas un Skrundas pilsēta
Projektu īstenošanas termiņš:viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: 
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2023-2027/sludinajums/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M1VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
RīcībaR1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Atbalsta apmērs250`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība1. Produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības R1 aprakstsRīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu, to realizēšanu tirgū, atpazīstamības veidošanu, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu un darbinieku produktivitātes kāpināšanu. – produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanu vai labiekārtošanu, jaunu realizācijas veidu ieviešanu un to atpazīstamības veidošanu. Lielākas atbalsta intensitātes projektiem, kuros: – tiek attīstīta vai radīta ražošana, – tiek radīts jauns vai attīstīts esošs tūrisma piedāvājums biedrības teritorijā ārpus Kuldīgas pilsētas, (netiek atbalstīta jaunu viesu māju būvniecība), – tiek radīta inovācija teritorijā, – tiek radīti veselības pakalpojumi, atbilstoši NACE kodam – 86.2.; 86.9. vai radīti sociālās aprūpes pakalpojumi 87.30.; 87.90.; 88.10.; 88.9.; 88.91.; 88.99.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam50`000.00 EUR  
Atbalsta intensitātePamata atbalsta intensitāte 40%, kuru var palielināt atbilstoši 3.2.sadaļas 6.tabulā minētajiem kritērijiem SVVA stratēģijā.
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju un 1.kārtas sludinājumu1.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšanas izmaksas. Nav atbalstāmas jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi, un būves restaurācijas izmaksas, jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, nav attiecināma pārvietojamās moduļu, konteineru u.c. tipa ēkas iegāde.

PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Nr.Atlases kritērijsVērtējums/punkti
1.ATBILSTĪBA 
 Atbilsts biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2023.-2027.gadam. Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts.Jā/nē
2.ATBALSTA PRETENDENTS REĢISTRĒTS/DEKLARĒTS VRG DARBĪBAS TERITORIJĀMax 1
2.1.Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai persona ir deklarēta VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumam pievienota izdruka par deklarēto dzīvesvietu no portāla latvija.lv1
Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta VRG darbības teritorijā (Juridiskā adrese tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas Lursoft datu reģistrā.)
2.2.Ja atbalsta pretendents (fiziska vai juridiska persona), reģistrēta ārpus VRG teritorijas.0
! Kopprojekta gadījumā vismaz vienam dalībniekam jābūt reģistrētam VRG teritorijā vienu gadu līdz projekta iesniegšanai.
3.PROJEKTA DARBĪBAS JOMA (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
3.1.Attīstīta vai radīta ražošana2
3.2.Radīts jauns vai attīstīts esošais tūrisma piedāvājums Kuldīgas novadā (izņemot Kuldīgas pilsētu)2
3.3.Radīts veselības pakalpojums, atbilstoši NACE kodiem 86.2.; 86.92
3.4.Radīts sociālās aprūpes pakalpojums, atbilstoši NAC kodiem 87.30.; 87.90.;88.10.;88.9.;88.91.; 88.99.2
3.5.Lauksaimniecības produktu pārstrāde1
3.6.Mājražošana, amatniecība, vietējo produktu tirdzniecības vietas izveide1
3.7.Iepriekš nenosauktas darbības jomas0
4.INOVĀCIJAMax 4
4.1.Inovācijas apjoms (max 2 punkti, punkti nesummējas) 
4.1.1.projektā radītais produkts/pakalpojums kopumā ir inovatīvs2
4.1.2.projektā iekļautas inovācijas1
4.1.3.projektā nav iekļautas inovācijas0
4.2.Inovācijas veids (max 1 punkts, punkti nesummējas) 
4.2.1.Produkta inovācija1
4.2.2.Procesa inovācija1
4.2.3.Mārketinga inovācija1
4.2.4.Organizatoriskā inovācija1
4.2.5.Sociālā inovācija1
4.2.6.projektā nav iekļautas inovācijas0
4.3.Inovācijas mērogs (max 1 punkts, punkti nesummējas) 
4.3.1.inovācija ir biedrības “Darīsim paši!”darbības teritorijas mērogā1
4.3.2.Inovācija ir pagasta/pilsētas mērogā0,5
4.3.3.inovācija ir uzņēmuma mērogā0,5
4.3.4.projektā nav iekļautas inovācijas0
5.MĒRĶGRUPAS RAKSTUROJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
5.1.Ir raksturota mērķgrupa (nosaukta, aprakstīta) un tās vajadzības saistībā ar produktu/pakalpojumu, kas pamatots projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotams trešajai personai.2
5.2.Mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota tās saistība ar plānoto produktu/pakalpojumu, sniegtā informācija ir vispārīga un/vai nav nepārprotami saprotama trešajai personai.1
5.3.Nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa.0
6.PRODUKTA/PAKALPOJUMA APRAKSTS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
6.1.Ir skaidrs un saprotams produkta/pakalpojuma apraksts¹2
6.2.Daļējs/nepilnīgs² produkta/pakalpojuma apraksts1
6.3.nav produkta/pakalpojuma apraksts0
¹ Apraksts – pakalpojuma sniegšanas/produkta radīšanas procesa nodrošināšanas apraksts (piem. ko darīs, kas darīs, kas nepieciešams, kādi resursi nepieciešami u.t.t.)
² Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.
7.TIRGUS IZPĒTE (max 2 punkti, punkti summējas)Max 2
7.1.Apzināti un norādīti iespējamie salīdzināmie konkurenti0,5
7.2.Aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošās iezīmes un atšķirības no salīdzināmiem konkurentiem0,5
7.3.Pamatota preces/pakalpojuma cena0,5
7.4.Pamatota preces/pakalpojuma pārdošanas stratēģija0,5
8.BUDŽETS UN NAUDAS PLŪSMA (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
8.1.Budžets un naudas plūsma ir atbilstošs pasākumam,  projektā norādītajai informācijai, tas sniedz pārliecību par projekta sekmīgu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu2
8.2.Budžets un naudas plūsma ir atbilstošs pasākumam, bet ir konstatētas kādas nepilnības vai nesakritības starp projektā norādīto informāciju, bet tam nav izšķiroša nozīme sekmīgai projekta īstenošanai un rezultātu sasniegšanai1
8.3.Projektā plānotā izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu vai arī nav skaidri pamatotas projektā0
9.RISKU IZVĒRTĒJUMS (max 2 punkti, punkti nesummējas)Max 2
9.1.Projekta iesniegumā identificēti un aprakstīti iespējamie riski projekta īstenošanā un projekta uzraudzības periodā, ietverot pamatotu darbību aprakstu par identificēto risku novēršanu vai samazināšanu, tostarp novērtējot izmaksu sadārdzinājumu.2
9.2.Projekta iesniegumā identificēti riski projekta īstenošanas un/vai projekta uzraudzības periodā, aprakstīti vispārīgi, daļēji vai nav aprakstīta identificēto risku novēršana vai samazināšana, tostarp izmaksu sadārdzinājums1
9.3.Projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski0
10.PRODUKTIVITĀTES KĀPINĀŠANA DARBINIEKIEMMax 0,5
10.1.Plānotas izmaksas produktivitātes kāpināšanai darbiniekiem (kvalifikācijas celšana)0,5
10.2.Nav plānotas izmaksas produktivitātes kāpināšanai darbiniekiem (kvalifikācijas celšana)0
11.PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETAS FOTOFIKSĀCIJASMax 1
11.1.Pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas1
11.2.Nav pievienotas projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas0
12.IESNIEGTO UN/VAI REALIZĒTO PROJEKTU PIEREDZEMax 1
12.1.2014.-2023. gada periodā veiksmīgi realizēts vai realizācijā esošs projekts “Darīsim paši!” teritorijā līdz jauna projekta pieteikuma iesniegšanas brīdim vai pirms tam nav bijis iesniegts projekts.1
12.2.2014.-2023.gada periodā iesniegts un LAD apstiprināts projekts, kur plānotas darbības “Darīsim paši!” teritorijā, bet projekts tika atsaukts vai projektam tika pārtrauktas saistības.0
! Tiek vērtēta projektu iesniegšana LAP pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” laika periodā no 2014. – 2023.gada 31.decembrim.

Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 19,50
Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam 10,00

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi “Nē”, projekta pieteikums tiek noraidīts.
Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

Īpašie vērtēšanas kritēriji
Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.
Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

  1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs.
  2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītie kritēriji, piemērojot „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t
    1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.
    2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.
    3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).
    4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.