Saistošie DOKUMENTI

Plānošanas perioda 2023. – 2027. NEPĀRTRAUKTĀS kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

PAR projektu iesniegšanu!

 Iesniedzamie dokumenti:

  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums – skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti.
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.

! De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

  • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
  • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.580 49.9.punkts) – skatīt
  • Ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums – valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
  • Ja pretendents ir vietējā pašvaldība – Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi: