Sludinājumi

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 5. kārtā pieejamais finansējums ir 436`535,61 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 25.02.2019. – 25.03.2019.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā:

2.MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 436535,61 euro)

2.RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums ir 305`568,63 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.

 

Atbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts:

 • Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
 • Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 2. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem “Neatbilst“, projekts tālāk netiek vērtēts. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B. Informācija par projektu“ norādītā informācija.

Ja projekts neatbilst konkrētai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

 

Titullapa

B.Informācija par projektu

2. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā VRG teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros (vienā vai vairākos)1.

1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā (vienā vai vairākos)2.

0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

 

Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītais jauninājums/inovācija, projekta oriģinalitāte.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

1 Novadu nozīmes attīstības centri – Skrunda, Alsunga.

2Vietējās nozīmes centri, lielie ciemi – Vārme, Rudbārži, Dzelda, Ēdole, Pelči, Renda, Mežvalde, Kabile, Snēpele, Turlava, Laidi, Vilgāle, Padure, Gudenieki, Īvande.

 

„Jauninājums“ – tāds, kas atšķiras no citiem (jauns, nebijis, savdabīgs, oriģināls), kā arī līdzīga ideja nav īstenota biedrības teritorijā, ir netradicionāls risinājums, atšķirīga pieeja, sava identitāte, kas veicina arī biedrības teritorijas atpazīstamību

 

B.3.

B.3.1.

B.6.1.

3. Projekta nepieciešamības pamatojums 2 – ir identificēta problēma, pamatots tās nozīmīgums vietējā rīcības grupas teritorijā, pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju).

1 – ir identificēta problēma, bet nav pamatojuma vai nav notikušas aktivitātes, sniegtā informācija ir daļēja/nepamatota2.

0 – nav identificēta problēma.

 

1 Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto aktivitāti (piemēram veikts pētījums, veikta cenu aptauja un tās kopsavilkums u.c.).

21 Daļējs/nepamatots – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
4.. Projekta īstenošanas rezultātā radītās aktivitātes apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams aktivitātes1 apraksts.

1– daļējs/nepilnīgs 2 aktivitātes apraksts.

0– nav aktivitātes apraksts.

 

1 saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumos nr. 590 noteiktajām apakšpasākuma darbībām aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“.

2 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.1,

B.5.

B.6.1.

5. Projekta budžeta pamatojums

 

2 – projektā sniegta izsmeļoša, pamatota informācija par projekta budžetu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta, iesniegta cenu aptauja vai iesniegti iepirkuma dokumenti. Saprotami pamatota piegādātāja izvēle.

1 – projekta budžets atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta piedāvājuma salīdzināšana, izvēlētais pretendents.

0 – nav aprakstīts projekta budžets, projektā budžets neatbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

 

B.5.

B.6.1.

B.8.

B.9.

D.

6. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus attīstības centriem un pilsētas 1 – projekts tiek īstenots ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra1 . (vērtē pēc projekta īstenošanas vietas).

0 – projekts tiek īstenots reģionālās nozīmes attīstības centrā.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

Titullapa.

B.6.1.

B.7.

7. Projekta dzīvotspējas un projekta rezultātu uzturēšana * 2 –Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

1 – daļēji/nepilnīgi1 aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

0 – nav aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
8. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana * 0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir bērni un/vai jaunieši un to interešu attīstīšanu, jauniešu nodarbinātības veicināšanu, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir cilvēki ar redzes, kustību u.c. funkcionāliem traucējumiem un to iespējām iekļauties sabiedrībā, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir personas pirmspensijas vecumā1, pensionāri, kas skaidri pamatots pieteikumā.

 

Punkti summējas!

 

1 sievietes un vīrieši vecumā no 50 gadiem un vecāki.

B.6.1.
9. Projektā definēta un pamatota mērķauditorija * 2 – Ir definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija) un aprakstīts kā plānots nodrošināt to iesaisti/piesaisti/informēšanu par iespēju lietot projekta rezultātus

1 –  ir definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija), bet nav apraksta vai apraksts ir daļējs/nepilnīgs2.

0 – Nav definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija).

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

 

B.6.1.
10. Projekta rezultātu sezonalitāte 2 – ir aprakstīts un sniegts pamatojums par plānoto projekta rezultātu noslodzi gada griezumā, projektam nav izteikti sezonāls vai uz atsevišķiem pasākumiem vērsts raksturs.

1 – ir aprakstīts un sniegts pamatojums par plānoto projekta rezultātu noslodzi gada griezumā, projektam ir sezonāls vai atsevišķa pasākuma raksturs.

0 – nav sniegta informācija vai pamatojums.

B.6.1.
11. Sabiedriskā labuma projekta pamatojums 2 -ir pamatojums sabiedriskajam labumam projektā,  saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju – „sabiedriskā labuma projekts“.

1 – daļējs/nepilnīgs pamatojums iedzīvotāju ieguvumam no projekta kā sabiedriskā labuma projekta.

0 – nav pamatojuma sabiedriskajam labumam projektā.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
12. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi * 2 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi paredzēti, saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju „sabiedriskās attiecības“ un norādīta budžeta sadaļā.

1 – bezmaksas projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

0 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi nav paredzēti.

 

B.9.

B.10.

B.13.

13. Projekta iesniegumam pievienoti visi obligātie pavaddokumenti 1 – pievienoti visi obligāti pievienojamie pavaddokumenti*.

0 – nav iesniegts kāds no obligāti pievienojamajiem pavaddokumentiem.

 

* Obligāti pievienojamiem pavaddokumenti – saskaņā ar 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” p. 44.

D.

 

*kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr. 598 6.pielikumam.

 

 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 21,50.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam –  9,00 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

 

 1. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 436`535,61 euro)
 2. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 130`966,98 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.

Atbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts:

 • Vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, sasniedzamību.
 • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas amatniecības un vietējo tradīciju popularizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošana.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 3. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem “Neatbilst“, projekts tālāk netiek vērtēts. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B. Informācija par projektu“ norādītā informācija.

Ja projekts neatbilst konkrētai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

 

Titullapa

B.Informācija par projektu

2. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā VRG teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros (vienā vai vairākos)1.

1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā (vienā vai vairākos)2.

0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

 

Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītais jauninājums/inovācija, projekta oriģinalitāte.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

1 Novadu nozīmes attīstības centri – Skrunda, Alsunga.

2Vietējās nozīmes centri, lielie ciemi – Vārme, Rudbārži, Dzelda, Ēdole, Pelči, Renda, Mežvalde, Kabile, Snēpele, Turlava, Laidi, Vilgāle, Padure, Gudenieki, Īvande.

 

„Jauninājums“ – tāds, kas atšķiras no citiem (jauns, nebijis, savdabīgs, oriģināls), kā arī līdzīga ideja nav īstenota biedrības teritorijā, ir netradicionāls risinājums, atšķirīga pieeja, sava identitāte, kas veicina arī biedrības teritorijas atpazīstamību

 

B.3.

B.3.1.

B.6.1.

3. Projekta nepieciešamības pamatojums 2 – ir identificēta problēma, pamatots tās nozīmīgums vietējā rīcības grupas teritorijā, pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju).

1 – ir identificēta problēma, bet nav pamatojuma vai nav notikušas aktivitātes, sniegtā informācija ir daļēja/nepamatota2.

0 – nav identificēta problēma.

 

1 Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto aktivitāti (piemēram veikts pētījums, veikta cenu aptauja un tās kopsavilkums u.c.).

21 Daļējs/nepamatots – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
4.. Projekta īstenošanas rezultātā radītās aktivitātes apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams aktivitātes1 apraksts.

1– daļējs/nepilnīgs 2 aktivitātes apraksts.

0– nav aktivitātes apraksts.

 

1 saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumos nr. 590 noteiktajām apakšpasākuma darbībām aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“.

2 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.1.

B.5.

B.6.1.

5. Projekta budžeta pamatojums

 

2 – projektā sniegta izsmeļoša, pamatota informācija par projekta budžetu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta, iesniegta cenu aptauja vai iesniegti iepirkuma dokumenti. Saprotami pamatota piegādātāja izvēle.

1 – projekta budžets atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta piedāvājuma salīdzināšana, izvēlētais pretendents.

0 – nav aprakstīts projekta budžets, projektā budžets neatbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

 

B.5.

B.6.1.

B.8.

B.9.

D.

6. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus attīstības centriem un pilsētas 1 – projekts tiek īstenots ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra1 . (vērtē pēc projekta īstenošanas vietas).

0 – projekts tiek īstenots reģionālās nozīmes attīstības centrā.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

Titullapa.

B.6.1.

B.7.

7. Projekta dzīvotspējas un projekta rezultātu uzturēšana * 2 –Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

1 – daļēji/nepilnīgi1 aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

0 – nav aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana, atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
8. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana * 0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir bērni un/vai jaunieši un to interešu attīstīšanu, jauniešu nodarbinātības veicināšanu, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir cilvēki ar redzes, kustību u.c. funkcionāliem traucējumiem un to iespējām iekļauties sabiedrībā, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – galvenā mērķa grupa/tiešā labuma guvēji ir personas pirmspensijas vecumā1, pensionāri, kas skaidri pamatots pieteikumā.

 

Punkti summējas!

 

1 sievietes un vīrieši vecumā no 50 gadiem un vecāki.

B.6.1.
9. Projektā definēta un pamatota mērķauditorija * 2 – Ir definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija) un aprakstīts kā plānots nodrošināt to iesaisti/piesaisti/informēšanu par iespēju lietot projekta rezultātus

1 –  ir definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija), bet nav apraksta vai apraksts ir daļējs/nepilnīgs2.

0 – Nav definēti tiešā labuma guvēji (mērķauditorija).

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

 

B.6.1.
10. Projekta rezultātu sezonalitāte 2 – ir aprakstīts un sniegts pamatojums par plānoto projekta rezultātu noslodzi gada griezumā, projektam nav izteikti sezonāls vai uz atsevišķiem pasākumiem vērsts raksturs.

1 – ir aprakstīts un sniegts pamatojums par plānoto projekta rezultātu noslodzi gada griezumā, projektam ir sezonāls vai atsevišķa pasākuma raksturs.

0 – nav sniegta informācija vai pamatojums.

B.6.1.
11. Sabiedriskā labuma projekta pamatojums 2 -ir pamatojums sabiedriskajam labumam projektā,  saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju – „sabiedriskā labuma projekts“.

1 – daļējs/nepilnīgs pamatojums iedzīvotāju ieguvumam no projekta kā sabiedriskā labuma projekta.

0 – nav pamatojuma sabiedriskajam labumam projektā.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
12. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi * 2 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi paredzēti, saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju „sabiedriskās attiecības“ un norādīta budžeta sadaļā.

1 – bezmaksas projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

0 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi nav paredzēti.

 

B.9.

B.10.

B.13.

13. Projekta iesniegumam pievienoti visi obligātie pavaddokumenti 1 – pievienoti visi obligāti pievienojamie pavaddokumenti*.

0 – nav iesniegts kāds no obligāti pievienojamajiem pavaddokumentiem.

 

* Obligāti pievienojamiem pavaddokumenti – saskaņā ar 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” p. 44.

D.

 

*kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu nr. 598 6.pielikumam.

 

 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 21,50.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam –  9,00 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

ĪPAŠIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.

Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

 1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs.
 2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītiei kritēriji, piemērojot „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t

1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.

2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.

3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).

4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

 

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv