Page 2 of 26

Tenisa laukuma izveide Kuldīgā

Projekts „Tenisa laukuma izveide Kuldīgā” īstenots ar mērķi izveidot tenisa kortu Kuldīgā, lai  nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Īstenojot projektu, tika uzbūvēts oficiāli noteiktiem starptautiskiem standartiem atbilstošs tenisa korts, tādējādi  nodrošinot:

  • tenisa popularizēšanu biedrības “Darīsim paši!” teritorijā;
  • iespējas radošai, profesionālai izaugsmei;
  • fiziski aktīva dzīves veida veicināšanu un cilvēku veselības nostiprināšanu;
  • bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta atbalstīšanu;
  • iespēju spēlēt tenisu gan vienspēlē, gan spēlē pa pāriem.

Projektu īstenoja biedrība “Goldingen tenisa klubs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 26999,99 euro apmērā un 3000,00 euro līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” iesniegti 32 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  758906,85 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 305`568,63 EUR).

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanā” iesniegti 10 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  223`880,05 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 130`966,98 EUR).

Atgādinām!

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt vēl 8 dienas līdz 25.marta 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – EPS!

Ņemam vērā, tehnika paliek tehnika, tādēļ aicinām iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi…

Piesakies uz individuālu konsultāciju Skrundā!

Gatavošanās projektu iesniegšanai rit pilnā sparā!

Ja Tevi interesē projektu iesniegšana #LEADER aktivitātēs “sabiedriskā labuma projekts” un/vai “uzņēmējdarbības projekti”, aicinām pieteikties uz individuālām konsultācijām 12.martā Skrundā, Raiņa ielā 11.

Konsultācijām piesakies, zvanot: 29463295 (Ieva Birbele)

Projektu pieteikumu iesniegšana:
📍sabiedriskā labuma projektiem no 25.02.2019. līdz 25.03.2019.
📍uzņēmējdarbības projektiem no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.

Iespēja uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību!

Izsludinām projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 6. kārtā pieejamais finansējums ir 655 133,58 eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA

1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 655 133,58 euro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam[1] līdz 80%. 


[1] Kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6.4. punkts.


Atbalsta apmērs vienam projektam:

  1. 60 000,00 eiro – uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

2. 50 000,00 eiro – pārējiem projektiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības:

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts:

  • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
  • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
  • Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

Ar pilnu sludinājuma tekstu iespējams iepazīties >>ŠEIT

Biedrības “Darīsim paši!” BIEDRU KOPSAPULCE

Informējam, ka biedrības “Darīsim paši!” biedru kopsapulce notiks 2019.gada 29.martā plkst. 15:00 Kuldīgas restaurācijas centra telpās, Baznīcas ielā 30, Kuldīgā.

http://www.darisimpasi.lv/wp-content/uploads/2009/07/DP_Logo_V2.png

Šodien sākas pieteikšanās projektu konkursam – sabiedriskā labuma projektiem!

Izsludinām cenu aptauju izdevumu un publikāciju sagatavošanai “Pazīsti, atbalsti, sargā!”

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina cenu aptauju par publikāciju un izdevuma Pazīsti, atbalsti, sargā! sagatavošanu un publicēšanu.

Ar tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu iespējams iepazīties  ŠEIT>>

Piedāvājums jāiesniedz Pilsētas laukumā 4, 3.stāvā, Kuldīgā no 2019.gada 8.februāra līdz 2019.gada 19.februārim, plkst. 17.00 vai sūtot uz epastu: darisim.pasi@gmail.com

Lepojies – Dižprojekts 2018!

Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts 2018” balsošana!

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

 

Dižprojekts 2018 nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt Skatītāju simpātiju noteiks mūsu Facebook un draugiem.lv sekotāji!

Vairāk informāciju par projektiem atradīsiet Latvijas Lauku foruma mājas lapā – šeit!

 

 

Page 2 of 26

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén