Page 2 of 32

7.kārtas projektu pieteikumu rindošanas rezultāti

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība “Darīsim paši!”
7.kārta (16.02.2020.-16.03.2020.)
1.rīcībā “Vietējās ekonomikas stiprināšana” sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 197`080.22 EUR

! Lēmumi par projektu atbilstību stratēģijai ir nosūtīti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā “VRG dokumenti”.

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 7. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 18 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 169`187,49 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 197`080,22 euro EUR).Aizvadīts seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

2020.gada 4.martā, labdarības organizācijas “Tuvu” telpās, notika seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” pašvaldību darbiniekiem, esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros.

Seminārā ar iedvesmas stāstiem un praktisku informāciju par sociālās uzņēmējdarbības iedzīvināšanu un attīstību savās teritorijās, dalījās Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, Rīgas domes Labklājības departamenta direktors Juris Osis, SIA “LEARN IT” dibinātāja Linda Sinka, RB Cafe idejas īstenotājs Māris Grāvis un “PROVIDUS” pārstāve Agnese Frīdenberga, nostiprinot pārliecību, ka pašvaldība, sadarbojoties ar sociālajiem uzņēmumiem ir efektīvs rīks dažādiem izaicinājumiem.

Seminārā tika diskutēts par tēmām:

“Kādi ir Sociālā uzņēmuma likumā paredzētie sociālā uzņēmuma ieguvumi un atbalsta instrumenti” – pašvaldības atbalsta instrumenti, kā piemēram nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, īpaši atvieglojumi attiecībā uz atsevišķām saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu grupām, tiesības piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma pamatfunkcijām u.c.

“Pašvaldības – sadarbība un atbalsts” – pašvaldībām šobrīd nav pienākums atbalstīt sociālos uzņēmumus, taču, tā kā sociālie uzņēmumi risina tās pašas problēmas, kas ir arī pašvaldību redzeslokā, pašvaldības varētu būt ieinteresētas veidot dažāda veida sadarbības: tiešo sadarbību vai pakārtoto sadarbību.

Tiešās sadarbības variantā pašvaldība var būt kā sociālo uzņēmumu klients – tā var pirkt preces vai pakalpojumus. Pašvaldība noteiktos gadījumos var izsludināt iepirkumus, kuros aicina piedalīties tikai sociālos uzņēmumus. Pašvaldība var deleģēt sociālajam uzņēmumam konkrētu pašvaldības uzdevumu un piešķirot tam attiecīgu finansējumu, pamatojot, ka ne vienmēr katrai problēmai nepieciešams radīt pašvaldības iestādi, bet pašvaldība veiksmīgi var izmantot sociālā uzņēmuma pakalpojumus, kas risina kādu no sociāli neaizsargāto grupu vajadzībām un problēmām.

Savukārt pakārtotas sadarbības rezultātā pašvaldība var arī netiešā veidā atbalstīt sociālos uzņēmumus (SU) – infrastruktūras pieejamības nodrošināšana, informatīvais atbalsts, izglītošanas pasākumi, jomas iekļaušana politiskajos dokumentos.

Dienas gaitā dzirdēto un redzēto, apmeklētājiem bija iespējams apkopot darba grupās, kur apmeklētāji radīja idejas un risināja jautājumus :

 • Ko pašvaldības var darīt un piedāvāt, lai veicinātu sociālo uzņēmējdarbību un veidotu/uzlabotu sadarbību ar SU ?
 • Ko SU var darīt un piedāvāt, lai veidotu/uzlabotu sadarbību ar pašvaldībām?
 • Kas pašvaldībai reāli ir vajadzīgs (preces/pakalpojumi/sociālo problēmu risinājumi), ko var piedāvāt SU?
 • SU un pašvaldību sadarbības formāti un rīki (konkrēti un praktiski risinājumi)?

Lai turpinātu attīstīt sociālās uzņēmējdarbību mūsu teritorijās, no 17.aprīļa līdz 19.aprīlim  Gulbenes novada atpūtas kompleksā “Dīķsalas” notiks Biznesa ideju attīstības “laboratorija”, kas būs nākamā aktivitāte LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Laboratorijas mērķis ir topošajiem sociālajiem
uzņēmējiem, kuriem ir idejas biznesa realizācijai, palīdzēt attīstīt šīs idejas, sniedzot iespēju savstarpēji iepazīties un sadarboties ideju attīstīšanā, gūt zināšanas no projektā iesaistītājiem ekspertiem un mentoriem, kas pārstāvēs dažādas, ar biznesu saistītas, jomas.

Sadarbības projektu realizē biedrības :

 • “Partnerība Daugavkrasts” – www.daugavkrasts.lv
 • “SATEKA” – www.sateka.lv
 • “Lauku partnerība “Lielupe” – www.partneribalielupe.lv
 • “Darīsim paši!” – www.darisimpasi.lv
 • “Pierīgas partnerība” – www.pierigaspartneriba.lv

Informācijai seko līdz iesaistīto partnerību mājas lapās un FB lapās.

Šodien sākas pieteikšanās projektu konkursam – uzņēmējdarbības projektiem!

Vairāk informācijas par projektu konkursu >>šeit

Biedrības “Darīsim paši!” biedru KOPSAPULCE

Informējam, ka biedrības “Darīsim paši!” biedru kopsapulce notiks 2020.gada 13.martā plkst. 11:30 Kabiles muižas telpās, Kuldīgas novada Kabiles pagastā.

Izsludinām projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 8. kārtā pieejamais finansējums ir 46`425,08 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 16.03.2020. līdz 16.04.2020.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

2. MĒRĶIS: DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 46`425,08 euro)

2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 46`425,08 eiro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.

Attiecināmā summa vienam projektam – 5 000,00 eiro

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts:

 • Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
 • Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.

Ar pilnu sludinājuma tekstu vari iepazīties šeit >>

Seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros 4. martā labdarības organizācijas “Tuvu” telpās, Saules ielā 2, Brankās, Ozolnieku novadā notiks seminārs “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” pašvaldību darbiniekiem, esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem.

Šī ir noslēguma aktivitāte diskusijām, kas tika realizētas katrā projektā iesaistītās partnerības teritorijas pašvaldībā pagājušā gada nogalē. Diskusijās dalībniekiem sniedza informāciju par ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto likumdošanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmējiem, tika stāstīts par veiksmīgiem sadarbības modeļiem Latvijā un pasaulē, kā arī, kas ļoti būtiski – identificētas problēmas katrā novadā, ko iespējams varētu risināt ar sociālo uzņēmēju palīdzību.  Semināra laikā attiecigi plānots turpināt izzināt iespējamos sadarbības modeļus un runāt jau par konkrētiem risinājumiem to ieviešanai.

Semināra moderatore, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, Madara Ūlande par pasākuma sagaidāmo rezultātu saka: “Ceru no šī pasākuma sagaidīt vērtīgu un iedvesmojošu sarunu par to, kā sociālie uzņēmumi var sadarboties ar pašvaldībām – kas jādara vieniem un otriem, kā “nogludināt ceļu”, lai šī sadarbība veidotos vieglāk un raitāk, kā arī kādi praktiski instrumenti nepieciešami, lai sociālo uzņēmumu radītā vērtība nonāktu pašvaldību redzeslokā. Ceru uz visu dalībnieku aktīvu iesaisti un viedokļu dažādību, lai gala rezultātā būtu arī idejas par sadarbību, ko katrs varam vest mājās un ieviest dzīvē.”

Pasākuma programma:

 • iedvesmas stāsts “Pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība: kāpēc tas ir svarīgi, kāda ir vērtība abām pusēm?”, Andris Bērziņš, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas Samariešu apvienības vadītājs;
 • pašvaldību pieredzes stāsti (Ogres novada un Rīgas pašvaldības);
 • sociālo uzņēmumu pieredzes stāsti (sociālie uzņēmumi “Learn IT” un “RB Cafe”);
 • paneļdiskusija;
 • eksperta viedoklis, Agnese Frīdenberga, juriste, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs Providus” vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle;
 • ideju ģenerēšana un diskusija “Praktiski soļi ceļā uz sociālās uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā”;
 • “tīklošanās”, sarunas.

Pieteikšanās anketa: https://ej.uz/pasvaldibuseminars. Pieteikšanās līdz 25.februārim, vietu skaits ierobežots. Pasākums ir bez maksas.

Vairāk informācijas lasi: www.daugavkrasts.lv, info@daugavkrasts.lv, Facebook lapā – https://ej.uz/biznesasiltumnica

Izsludinām cenu aptauju izdevumu un publikāciju sagatavošanai “Pazīsti, atbalsti, sargā!”

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina cenu aptauju par publikāciju un izdevuma Pazīsti, atbalsti, sargā! sagatavošanu un publicēšanu.

Ar tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu iespējams iepazīties  ŠEIT>>

Piedāvājums jāiesniedz Pilsētas laukumā 4, 3.stāvā, Kuldīgā līdz 2020.gada 18.februārim, plkst. 17.00 vai sūtot uz epastu: darisim.pasi@gmail.com

Vebinārs pašvaldību darbiniekiem “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.”

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem 2020. gada 12. februārī pl. 09.30 tiek piedāvāts vebinārs: “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.”

Vebināru vadīs lektore Agnese Frīdenberga, juriste, “Providus” pētniece, “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” valdes locekle, kura stāsta: “Pašvaldībās jau pieejamās atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ir laba augsne tam, lai nākotnē reģionos veidotos sociālie uzņēmumi. Tomēr tas nekad nav viegls lēmums mainīt esošās paradigmas un mēģināt rīkoties citādi, kā ierasts. Pašvaldības vēlas izrādīt labo gribu, bet pastāv bailes no nezināmā un nesaprotamā.”

Pasākuma mērķis ir nodot informāciju pēc iespējas plašākam interesentu lokam, kā arī ierakstīt semināru, lai tas saglabātos kā palīgs ikdienas darbā. Vebināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • ar sociālo uzņēmējdarbību saistītā likumdošana;
 • pašvaldībām pieejamie atbalsta mehānismi sociālajiem uzņēmējiem;
 • prezentēti sociālās uzņēmējdarbības veiksmes stāstu piemēri Latvijā un pasaulē.

Vebinārs plānots kā noslēguma pasākums projekta ietvaros notikušajām diskusijām pašvaldībās par sociālo uzņēmējdarbību.

Vietne, no kā tiek nodrošināta pārraide, piedāvā iespēju tiešsaistes tērzētavā uzdot arī sev interesējošos jautājumus, un saņemt uz tiem atbildes.

Saite vietnei, kur notiks vebinārs: https://zoom.us/j/972060651

Lietošanas instrukcija ir angliski pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=vFhAEoCF7jg
Lai pieslēgtos, ir nepieciešams lejuplādēt “zoom” (https://zoom.us/) programmu. Iesakām to izdarīt savlaicīgi . Pieslēgties tiešraidei varēs ar datoru vai mobilo telefonu.

Vairāk informācijas: Aiga Smiltāne ( biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” amdinistratīvā vadītāja), tālr. 25418113,  info@daugavkrasts.lv

Nāc uz individuālām konsultācijām Skrundā!

Ja vēlies uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību Skrundas novada teritorijā (Skrundas novada pašvaldība), aicinām pieteikties individuālām konsultācijām 06.02.2020. Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā.
Būs iespēja satikt pārstāvjus no ALTUMLIAA Kuldīgas biznesa inkubators un Biedrība “Darīsim paši”.
#LEADER

Vairāk par konsultācijām lasi: https://www.facebook.com/events/222939088729393/

Page 2 of 32

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén