Tiks īstenots sadarbības projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”

Sešas Kurzemes vietējās rīcības grupas – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”, sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību plāno aktualizēt un stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti.

Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes :

 1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās.
  2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni.
  3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide.
  4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus.
  5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”.
  6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 72`435.50 EUR un aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019.
Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un  starpvalstu sadarbība”.

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai

Informējam, ka Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai.

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” apskatāmi šeit : https://likumi.lv//ta/id/277447?&search=on

kā arī, grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” :https://likumi.lv//ta/id/269553?&search=on

Aicina pieteikties dalībniekus uz informatīvo un pieredzes semināru: „Sociālā uzņēmējdarbība : kas tas ir un vai man tas der?”

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, aicina interesentus pieteikties dalībai informatīvajā seminārā „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?” un pieredzes stāstos no sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, kas notiks 12.oktobrī Kuldīgas mākslas namā no plkst.11:30-14.00.
Seminārs notiks divās daļās, kur viena ir informatīvā daļa un to vadīs, LSUA pārstāve Madara Ūlande. Tajā tiks stāstīts par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir valstī noteiktās prasības, lai kļūtu par sociālās uzņēmējdarbības veicēju. Tāpat tiks stāstīts par valsts atbalsta programmu šīs darbības uzsācējiem un veicējiem.
Semināra otrajā daļā būs trīs dažādi labās prakses piemēri :
Biedrība „Karosta kids” , kas šobrīd iet cauri sociālās uzņēmējdarbības statusa iegūšanas procesam
SIA „Ideju bode” , uzņēmums, kurš nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību
Biedrība „Otra elpa”, kas sevi asociē kā sociālās uzņēmējdarbības aizsācēju Latvijā.

Pieteikties semināram var līdz 6.oktobrim elektroniski http://ejuz.lv/socialaud vai pa tālruni 29886960 (Linda). Informāciju skatīt arī www.kurzemesnvo.lv

Izmaiņas vietēja līmeņa attīstības stratēģiju īstenošanas procesā un nākotnes perspektīvas

Šobrīd LEADER pieejas nozīmību lauku attīstībā apzinās un atzīst visos līmeņos – gan vietējie iedzīvotāji visā Eiropā, gan Eiropas komisārs Nils Hogans norādot to savā uzrunā par Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada. Tomēr vienlaikus šī pieeja, kas arī Latvijā tiek īstenota jau vairāk kā 10 gadus, ir kļuvusi apdraudēta, ierobežojot metodes pamatprincipus, piemēram, augšupejošu attīstību un inovācijas, jo LEADER ieviešanu ļoti lielā mērā nosaka Eiropas Savienības un nacionālā mēroga politikas un īstenošanas nosacījumi, mazinot vietēja līmeņa nozīmi stratēģiju īstenošanā.

„LEADER pieejai ir jāatgriežas pie tās sākotnējā mērķa – vietējo kopienu spēcināšanas,” šis ir viens no uzstādījumiem, kas kā ļoti būtisks uzvērts Tartu deklarācijā, iezīmējot vīziju un vajadzības LEADER  /  SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība, angļu val. – community lead local development (CLLD)) pieejas īstenošanā visos līmeņos 2021.-2027. gada programmēšanas periodā. Šo deklarāciju 2016. gada nogalē izstrādāja pārstāvji no 25 valstīm, kopā pārstāvot aptuveni 2000 LEADER grupas visā Eiropā, kā arī LEADER tīklus, Eiropas Komisijas pārstāvjus, Eiropas Lauku tīklu un arī nacionālos ministriju pārstāvjus, atzīmējot LEADER pieejas 25 gadus Eiropā.

Deklarācijā tiek uzsvērts, ka Eiropas Komisijai un nacionālajiem partneriem (Latvijā – Zemkopības ministrija (ZM) un Lauku atbalsta dienests (LAD)), izstrādājot ietvaru LEADER un SVVA pieejas īstenošanai pēc 2020. gada, ir jābūt ciešā dialogā un partnerībā ar vietējām rīcības grupām un tās apvienojošajām organizācijām (Latvijā – biedrība „Latvijas Lauku forums” (LLF)). Tā vietā, lai fokusētos uz kļūdu nepieļaušanu, būtu nepieciešams prioritāri domāt par to, kā nosacījumi un likumiskais ietvars var atbalstīt projektu īstenotājus un citus vietējā līmeņa aktīvistus, un vietējās rīcības grupas vietējās attīstības stratēģiju ieviešanā.

26. septembrī Latvijas valdība apstiprināja četrus Ministru kabineta noteikumus, kas paredz atbildības palielināšanu vietējām rīcības grupām (VRG) un citas ļoti būtiskas izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesā. Lai arī „Latvijas Lauku forums”, pārstāvot 34 VRG, šos grozījumus nesaskaņoja, tie tika pieņemti, tādejādi lēmumi par vērtējumiu atbilsoši SVVA stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem būs jāpārsūdz VRG, nevis Lauku atbalsta dienestā, kā tas bija līdz šim.

LLF, VRG, LAD un ZM sarunu rezultātā tika panākts kompromiss par šo noteikumu vēlāku stāšanos spēkā, paredzot pārejas periodu līdz 2018. gada 1. augustam, kad VRG spēs pielāgot savu darbību jaunajiem noteikumiem, veikt biedrību statūtu, SVVA stratēģiju, lēmējvaras un citas izmaiņas, nevis tūlītējām izmaiņām, kā sākotnējā redakcijā. 21. un 22. septembrī Bauskas rajona partnerības teritoritorijā LLF uz kopīgām diskusijām aicināja VRG, LAD direktori Annu Vītolu-Helvigu un LAD un ZM pārstāvjus, lai nodrošinātu pastāvīgu komunikāciju un sadarbību, tādējādi veicinot kopīgu darbu pie LEADER pieejas īstenošanas kvalitātes uzlabošanas, efektīva resursu ieguldījuma lauku teritorijas attīstīstībai un veidojot vienkāršāku sagatavošanās un īstenošanas procesu projekta pretendentiem.

Tartu deklarācija latviešu valodā pieejama biedrības „Latvijas Lauku forums” mājas lapā llf.partneribas.lv

ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 3.KĀRTAS REZULTĀTI

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 3.kārtā no 2017.gada 24.jūlija līdz 24.augustam, iesniegts 41 projekta iesniegums par kopējo publisko finansējumu – 899`399.11 EUR.

2. rīcībā iesniegts 31 projekts par kopējo publisko finansējumu 681`119.98 EUR (izsludinātais finansējums 175`447.48 EUR).

3. rīcībā iesniegti 10 projekti par kopējo publisko finansējumu 218`279.13 EUR (izsludinātais finansējums 116`588.12 EUR).

Izvērtējot iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 3.kārtas 2.rīcībā:

27 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu;

4 projektu pieteikumi ieguvuši negatīvu atzinumu.

Izvērtējot iesneigto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 3.kārtas 3.rīcībā:

10 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu.

Projektu pieteikumi, kuriem, pamatojoties uz rindošanu, ir pietiekams finansējums, 2017.gada 29.septembrī tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Vērtēšanas rezultāti 3.kārtas 2.rīcība :

Vērtēšanas rezultāti 3.kārtas 3.rīcība:

 

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 3.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.un 3.rīcībā “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

3.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 292`035.60 EUR.
Iesniegts 41 projektu pieteikums par kopējo publisko finansējumu  899`363.11 EUR:

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” iesniegts 31 projekts par kopējo publisko finansējumu 681119.98 EUR (pieejamais finansējums 175447.48.EUR).

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai” iesniegti 10 projekti par kopējo publisko finansējumu 218243.13 EUR (pieejamais finansējums 116588.12 EUR).

Šodien, 24.08.2017., noslēdzas projektu pieteikumu iesniegšana !

Šodien, 24.08.2017., līdz plkst. 23:59 EPS sistēmā : https://eps.lad.gov.lv/login vēl ir iespēja  iesniegt projekta pieteikumus aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālas aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Pasteidzies!

Līdz 3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas beigām vairs tikai 10 dienas!

Noderīgu un svarīgu informāciju meklē šeit:
http://www.darisimpasi.lv/saistosie-dokumenti/
http://lad.gov.lv/…/le…/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

Atgādinām, ka projektus var iesniegt:
2. rīcībā – “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”
3. rīcībā – RĪCĪBĀ: “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”

 

Darbību uzsākusi Jauniešu māja Kuldīgā

2017.gad 13.jūlijā Jelgavas ielā 26 oficiāli, piedaloties Kuldīgas novada jauniešiem, viņu draugiem un atbalstītājiem, tika atklāta Kuldīgas Jauniešu māja.

Atklāšanā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa novēlēja novada jauniešiem, lai viņiem arī turpmāk ir tikpat daudz entuziasma un enerģijas kā Kuldīgas Jauniešu mājas veidošanas procesā. “Tas ir brīnišķīgi, ko jūs esat izdarījuši. Pats svarīgākais ir tas, ka jūs to esat izdarījuši paši. Tas, ka pieaugušie jums palīdz un atbalsta – tā tam ir arī jābūt. Lai jums pietiek spēka iesākto turpināt,” sacīja I. Bērziņa.

Jauniešu māja iekārtota telpās, kur līdz šim darbojās Kuldīgas Sv.Katrīnas draudzes Diakonijas centrs, bet, sabiedrībai attīstoties, telpas draudzei vairs nav bijušas nepieciešamas. Draudzes mācītājs Viesturs Pirro pastāstīja, ka šī celtne kādreiz celta kā Sv. Katrīnas vācu draudzes diakonistu nams. Padomju laikā te bijis fabrikas “Vulkāns” sporta nams, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas draudzei izdevies namu atgūt un ar vācu draugu palīdzību atjaunot. V. Pirro pauda gandarījumu, ka nu namu ar savu dzīvesprieku un enerģiju piepilda jaunieši.

Kuldīgas Jauniešu māja iekārtota un aprīkota ar dažādām nodarbēm nepieciešamo, lai jaunieši šeit varētu interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Telpās var spēlēt biljardu, galda hokeju un dažādas galda spēles. Te ir arī virtuve, ko jaunieši var izmantot, lai pagatavotu ko garšīgu. Tāpat telpās būs iespējams iekārtot izstādes. Mājā iekārtotas arī semināru telpas un zāle ar modelējamu skatuvi un apskaņošanas sistēmu, tāpēc šeit varēs notikt semināri, sarunu vakari, koncerti un citi pasākumi. Mācību gada laikā šeit arī norisināsies dažādu jauniešiem domātu pulciņu nodarbības,  tiks sniegti dažādi pakalpojumi un pakalpojumu sniegšanas norisē plānots iesaistīt pašus jauniešus –  notiks dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi, tiks sniegts atbalsts jauniešiem iniciatīvu veidošanā un īstenošanā, kā arī darbosies informācijas punkts, kurā būs iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām – izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām. Jauniešu mājas mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pakalpojums ir pieejams un to var izmantot ikviens jaunietis, kas dzīvo vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

Pakalpojumu biedrība “SDK jaunieši” nodrošinās sadarbībā ar Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un Jauniešu domi, kas, izmantojot savu pieredzi un kontaktus, strādās ar plānotās mērķa grupas iesaisti aktivitātēs. Jauniešu mājas darbu ikdienā pārraudzīs biedrības “SDK jaunieši” biedrs un jaunatnes darba speciālists Roberts Plaudis.

Projekts „Aprīkojuma iegāde Jauniešu mājai Kuldīgā” īstenots ar mērķi izveidot jauniešu māju Kuldīgā, lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums – mēbeles, datortehnika, virtuves tehnika, sporta aprīkojums, videonovērošanas sistēma u.c. Projektu īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Kuldīgas novada pašvaldības un biedrības “SDK jaunieši” līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Izveidota Bišu dziedinātava Ēdolē

Ēdoles pagastā savu darbību uzsākusi Bišu dziedinātava.

Projekts „Bišu dziedinātavas izveide” īstenots ar mērķi uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu – palīglīdzekli ārstēšanā – bišu dziedinātavu, kur iespējams uzlabot ārstēšanos ar trīs galvenajiem mehānismiem: mikrovibrāciju, ārstniecisko bišu gaisu un bioenerģētisko lauku,

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un īstenotāja līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.