Vispārīga informācija par projekta iesniegšanu
 • Atbalsta intensitāte – 90 %

Piemērs.

Tiek iegādāti pamatlīdzekļi jaunas sabiedriskās aktivitātes radīšanai, kas kopā maksās 20 000,00 EUR.
Projekta attiecināmās izmaksas – 20 000,00 EUR
Publiskais finansējums – 18 000,00 EUR (20 000,00 * 90 %)

Svarīgi atcerēties – projekta realizācija jāveic, izmantojot atbalsta pretendenta finanšu līdzekļus. Publiskā finansējuma daļu var saņemt pēc veiksmīgas projekta realizācijas un iesniegtā maksājuma pieprasījuma LAD.

Informācija par sasniedzamajiem rādītājiem
 • Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents sasniedz rādītājus, kas noteikti saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju un atbilst projekta mērķim un projekta iesniegumā paredzētajām darbībām, par kurām vietējā rīcības grupa ir piešķīrusi papildu punktus projekta vērtēšanas kritērijos.

Attiecināmās izmaksas
 • jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 • Būvniecības un būvmateriālu iegādes izmaksas (ja tiek aktuālajā projektu izsludināšanas kārtā atļauta būvniecība);
 • sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepārsniedz 10 procentu no pamatlīdzekļu un/vai būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas;
 • projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas (tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, izdevumi par uzmērīšanas darbiem pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma, patentu un licenču saņemšanas un energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu;
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
 • Gadu pēc projekta pabeigšanas attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to saistītie nodokļi un nodevas) un darbības nodrošināšanas izmaksas, ja tās nepārsniedz 15 procentu no iepriekš minēto attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.
Neattiecināmās izmaksas
 • procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
 • naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
 • tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;
 • lietotu būvmateriālu izmaksas
 • īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;
 • tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
 • atlīdzība personālam.
 • jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;
 • nodokļi un nodevas (izņemot vispārējās izmaksas);
 • amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, lauksaimniecības traktortehnikas, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;
 • izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
 • tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
 • dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas;
 • hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;
 • mazvērtīgā inventāra iegāde;
 • izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

Kas jāzina par projekta iesniegšanu

Projekta iesniegums tiek aizpildīts un iesniegts Lauku Atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja vēl neesi reģistrējies sistēmā, tad neatliec to uz pēdējo brīdi! Reģistrācija var aizņemt vairākas dienas.

Kādi dokumenti jāiesniedz
 • Atbalsta pretendenta deklarācija (EPS tā jau sagatavota parakstīšanai kopā ar iesniegumu)
 • Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti :
 • Projekta īstenošanas vietas īpašumtiesības apliecinošs ieraksts zemesgrāmatā (izziņa/izdruka). Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, pretendents nomā vai patapina – nomas vai patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz vismaz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu* (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv)
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu** par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv vai www.darisimpasi.lv )
 • Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes izsniegta izziņa (ja attiecas).
 • Būvniecības dokumenti (ja projektā plānota būvniecība) vai būvvaldes saskaņojumu, vai izziņu par projektā paredzēto atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu.
 • Ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu, – dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā.

Kur var atrast papildus informāciju

Par projektu vērtēšanu
 1. Biedrība «Darīsim paši!» viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību stratēģijai. Ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku varēs iepazīties www.darisimpasi.lv.
 2. Pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem, tiek izveidots saraksts, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu (11 punkti), projekts tiek noraidīts. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, priekšroku dod projektiem ar lielāko punktu skaitu.
 3. Pēc projektu izvērtēšanas, projektu iesniegumi 5 darba dienu laikā tiek nodoti LAD, un mājas lapā tiek publicēta informācija par vērtēšanas rezultātiem.
 4. LAD trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas no biedrības izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar publiskā finansējuma summas samazināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.
 5. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildus laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.

Aptuvenais kopējais projekta vērtēšanas ilgums – 5-6 mēneši.

Par projektu īstenošanu
 • Projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad biedrība “Darīsim paši!” iesniegusi projekta iesniegumu LAD, bet pretendents uzņemas pilnu finanšu risku.
 • Projektu sāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta apstiprināšanu.

Dokumenti, kas apliecina projektu uzsākšanu:

 • iegādāts vismaz viens no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 % no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;
 • noslēgts līgums un samaksāts avanss vismaz 20% apmērā no paredzētās iegādes summas.
 • Atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.
 • Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi.
Būtiskākās kļūdas projektu iesniegumos
 1. Nomas/patapinājuma līgumu kopijām obligāti jābūt pievienotām.
 2. Jāpievieno visi obligātie pavaddokumenti. Nedrīkst pievienot «baltas lapas» , atbalsta pretendentam jāpārliecinās vai pievienotais dokuments satur informāciju.
 3. Lai projektam būtu sekmīgāka naudas līdzekļu apguve, maksājumus var dalīt kārtās, bet tas jāparedz projekta iesniegumā.
Ja Tev radušies papildus jautājumi, sazinies ar mums

Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Tālrunis: 29463295
Adrese: Pilsētas laukums 4 (3. stāvs), Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Administratīvās vadītājas palīgs Signe Petrēvica
Tālrunis: 26245791
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com