Vispārīga informācija par projekta iesniegšanu
 • Atbalsta intensitāte – 70 %
 • Minimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000,00 EUR. Katrā projektu iesniegšanas kārtā šī summa var mainīties. Seko līdz informācijai par aktuālo projekta iesniegšanas kārtu.

Piemērs.

Tiek plānotas apmācības, kas kopā maksās 20 000,00 EUR.
Projekta attiecināmās izmaksas – 20 000,00 EUR
Publiskais finansējums – 14 000,00 EUR (20 000,00 * 70 %)

Svarīgi atcerēties – projekta realizācija jāveic, izmantojot atbalsta pretendenta finanšu līdzekļus. Publiskā finansējuma daļu var saņemt pēc veiksmīgas projekta realizācijas un iesniegtā maksājuma pieprasījuma LAD.

Informācija par sasniedzamajiem rādītājiem
 • Atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Tās rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas.
 • Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.
 • Atbalsta saņēmējs vienojas ar darbiniekiem turpināt darba attiecības vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas, un par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Attiecināmās izmaksas
 • Maksa par darbinieku dalību mācībās, kurās apgūst Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencētu vai akreditētu izglītības programmu un par kuru sekmīgu apguvi tiek saņemts sertifikāts, vai maksa par transportlīdzekļa vadītāja apmācību, ja tiek iegūta atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • komandējuma izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no plānotajām apmācību izmaksām.
Neattiecināmās izmaksas
 • procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
 • naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
 • tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;
 • lietotu būvmateriālu izmaksas
 • īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;
 • tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
 • atlīdzība personālam.
 • jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;
 • nodokļi un nodevas (izņemot vispārējās izmaksas);
 • amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, lauksaimniecības traktortehnikas, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;
 • izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
 • tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
 • dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas;
 • hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;
 • mazvērtīgā inventāra iegāde;
 • izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.
 • pamatlīdzekļu iegādes izmaksas.

Kas jāzina par projekta iesniegšanu

Projekta iesniegums tiek aizpildīts un iesniegts Lauku Atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja vēl neesi reģistrējies sistēmā, tad neatliec to uz pēdējo brīdi! Reģistrācija var aizņemt vairākas dienas.

Kādi dokumenti jāiesniedz
 • Atbalsta pretendenta deklarācija (EPS tā jau sagatavota parakstīšanai kopā ar iesniegumu, aizpilda visi kopprojekta dalībnieki).
 • Finanšu informācija (pieteikuma C sadaļa).
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu* (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv)
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu** par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv vai www.darisimpasi.lv )

Kur var atrast papildus informāciju

Par projektu vērtēšanu
 1. Biedrība «Darīsim paši!» viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību stratēģijai. Ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku varēs iepazīties www.darisimpasi.lv.
 2. Pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem, tiek izveidots saraksts, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu (11 punkti), projekts tiek noraidīts. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, priekšroku dod projektiem ar lielāko punktu skaitu.
 3. Pēc projektu izvērtēšanas, projektu iesniegumi 5 darba dienu laikā tiek nodoti LAD, un mājas lapā tiek publicēta informācija par vērtēšanas rezultātiem.
 4. LAD trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas no biedrības izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar publiskā finansējuma summas samazināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.
 5. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildus laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.

Aptuvenais kopējais projekta vērtēšanas ilgums – 5-6 mēneši.

Par projektu īstenošanu
 • Projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad biedrība “Darīsim paši!” iesniegusi projekta iesniegumu LAD, bet pretendents uzņemas pilnu finanšu risku.
 • Projektiem uzraudzības periods ir 18 mēneši pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.
Būtiskākās kļūdas projektu iesniegumos
 1. Jāpievieno visi obligātie pavaddokumenti. Nedrīkst pievienot «baltas lapas» , atbalsta pretendentam jāpārliecinās vai pievienotais dokuments satur informāciju.
Ja Tev radušies papildus jautājumi, sazinies ar mums

Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Tālrunis: 29463295
Adrese: Pilsētas laukums 4 (3. stāvs), Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Administratīvās vadītājas palīgs Signe Petrēvica
Tālrunis: 26245791
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com