Vispārīga informācija par projekta iesniegšanu
 • Atbalsta intensitāte – 70 % , Kopprojektiem – 80 %
 • Minimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000,00 EUR. Katrā projektu iesniegšanas kārtā šī summa var mainīties. Seko līdz informācijai par aktuālo projekta iesniegšanas kārtu.

Piemērs.
Tiek iegādāti pamatlīdzekļi jauna pakalpojuma radīšanai, kas kopā maksās 20 000,00 EUR.
Projekta attiecināmās izmaksas – 20 000,00 EUR
Publiskais finansējums – 14 000,00 EUR (20 000,00 * 70 %)

Svarīgi atcerēties – projekta realizācija jāveic, izmantojot atbalsta pretendenta finanšu līdzekļus. Publiskā finansējuma daļu var saņemt pēc veiksmīgas projekta realizācijas un iesniegtā maksājuma pieprasījuma LAD.

Informācija par sasniedzamajiem rādītājiem
 • Atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Tās rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas.
 • Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats, ražošanas apjoms un izmaksas projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi.
 • Rādītājus atbalsta pretendents sasniedz ne vēlāk kā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, un tos nepazemina visā turpmākajā saistību periodā.
 • Nozarē, kurā īsteno projektu, jārada vismaz viena jauna darba vieta un jāsaglabā esošās darba vietas.

Radīta jauna darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
un / vai
Salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 % jāpalielina neto apgrozījumu vai jāpalielina to vismaz par 30 % no projekta attiecināmo izmaksu summas nozarē, kurā īsteno projektu. Ja projektā attīsta saimniecisko darbību jaunā nozarē, nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz neto apgrozījumu vismaz 30 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Attiecināmās izmaksas
 • Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 • vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 7% no attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā: 2% no pamatlīdzekļu un ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksām.
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
 • Būvniecības un būvmateriālu iegādes izmaksas (ja tiek aktuālajā projektu izsludināšanas kārtā atļauta būvniecība)
 • ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai.
Neattiecināmās izmaksas
 • procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
 • naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
 • tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, ja nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;
 • lietotu būvmateriālu izmaksas
 • īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;
 • tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
 • atlīdzība personālam.
 • jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās, prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;
 • nodokļi un nodevas (izņemot vispārējās izmaksas);
 • amfībiju, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, lauksaimniecības traktortehnikas, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;
 • izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
 • tādu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuri ir saistīti ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
 • dzīvnieku un viengadīgu augu iegādes izmaksas;
 • hidrotehnisko būvju izveides izmaksas;
 • mazvērtīgā inventāra iegāde;
 • izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

Kas jāzina par projekta iesniegšanu

Projekta iesniegums tiek aizpildīts un iesniegts Lauku Atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja vēl neesi reģistrējies sistēmā, tad neatliec to uz pēdējo brīdi! Reģistrācija var aizņemt vairākas dienas.

Kādi dokumenti jāiesniedz
 • Atbalsta pretendenta deklarācija (EPS tā jau sagatavota parakstīšanai kopā ar iesniegumu, aizpilda visi kopprojekta dalībnieki).
 • Finanšu informācija (pieteikuma C sadaļa).
 • Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti :
 • Projekta īstenošanas vietas īpašumtiesības apliecinošs ieraksts zemesgrāmatā (izziņa/izdruka).
 • Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, pretendents nomā vai patapina – nomas vai patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz vismaz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu* (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv)
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu** par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību (veidlapa pieejama www.lad.gov.lv vai www.darisimpasi.lv )
 • Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes izsniegta izziņa (ja attiecas).
 • Kopprojekta dokumenti (ja attiecas).
Kur var atrast papildus informāciju

Par projektu vērtēšanu
 1. Biedrība «Darīsim paši!» viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību stratēģijai. Ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku varēs iepazīties www.darisimpasi.lv.
 1. Pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem, tiek izveidots saraksts, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu (11 punkti), projekts tiek noraidīts. Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, priekšroku dod projektiem ar lielāko punktu skaitu.
 2. Pēc projektu izvērtēšanas, projektu iesniegumi 5 darba dienu laikā tiek nodoti LAD, un mājas lapā tiek publicēta informācija par vērtēšanas rezultātiem.
  4.LAD trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas no biedrības izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar publiskā finansējuma summas samazināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu.
 3. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildus laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža.

Aptuvenais kopējais projekta vērtēšanas ilgums – 5-6 mēneši.

Par projektu īstenošanu
 • Projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad biedrība “Darīsim paši!” iesniegusi projekta iesniegumu LAD, bet pretendents uzņemas pilnu finanšu risku.
 • Projektu sāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta apstiprināšanu.
 • Projektu var īstenot pa daļām (ne vairāk kā piecās daļās). Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība.

Dokumenti, kas apliecina projektu uzsākšanu:

 • iegādāts vismaz viens no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 % no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;
 • noslēgts līgums un samaksāts avanss vismaz 20% apmērā no paredzētās iegādes summas.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir 5 gadi.

Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, iesniedz pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāro gadu.

Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, LAD var pieņemt lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

Būtiskākās kļūdas projektu iesniegumos
 1. Nomas/patapinājuma līgumu kopijām obligāti jābūt pievienotām.
 2. Aritmētiski nepareizi un kļūdaini aprēķinātas izmaksas, «pārspīlēts» solītais apgrozījums (pārspīlēts solītais apgrozījums var kļūt par iemeslu finanšu līdzekļu atgriešanai LAD). Nesoli debesu kalnus!
 3. Jāpievieno visi obligātie pavaddokumenti. Nedrīkst pievienot «baltas lapas» , atbalsta pretendentam jāpārliecinās vai pievienotais dokuments satur informāciju.
 4. Lai projektam būtu sekmīgāka naudas līdzekļu apguve, maksājumus var dalīt kārtās, bet tas jāparedz projekta iesniegumā.
 5. «Naudas plūsmā» un projekta aprakstā jāuzrāda arī tie izdevumi, kas būs saistīti, lai sasniegtu projekta mērķi, ja tās netiek paredzētas attiecināmajās izmaksās.
Ja Tev radušies papildus jautājumi, sazinies ar mums

Administratīvā vadītāja, koordinatore Ieva Birbele
Tālrunis: 29463295
Adrese: Pilsētas laukums 4 (3. stāvs), Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Administratīvās vadītājas palīgs Signe Petrēvica
Tālrunis: 26245791
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com