Plānošanas perioda 2014. – 2020. septītās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

!!! Sākot ar 01.08.2018. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

PAR projektu iesniegšanu!

OBLIGĀTI  iesniedzamie dokumenti!

 • Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumi Nr.598)* – skatīt
 • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti – skatīt
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti – skatīt
 • Apliecinājums par interešu konflikta neesību – (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104.)
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK
  21.11.2018. noteikumi Nr.715) – skatīt
 • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
 • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.590 43.8.punkts) – skatīt
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums –skatīt
 • Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS

*EPS sistēmā jau ir pievienota projekta iesniegumam. Nepieciešams atzīmēt, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi un veidlapas:

Projektu iesniedzējam saistošie skaidrojumi: