Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

akt

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 4.kārtai notiks no 2013. gada 11.oktobra līdz 2013.gada 11.novembrim ar kopējo finansējumu 32486.97 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcības:

1.Rīcība Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 23963.80 LVL.

Plānotās darbības – pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

2.Rīcība Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 8523.17 LVL.

Plānotās darbības – teritorijas labiekārtošana.

Mērķis: sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Atbalsta teritorijas:

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorija no jūras krasta līdz novilktai līnijai, kas sakrīt ar Latvijas administratīvo teritoriju jūras robežu projekciju 15,5 km attālumā iekšzemē – piekrastes teritorijas (Alsungas novads un daļa no Kuldīgas novada). Piekrastes teritorijā ietilpst viss nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts, ja to šķērso novilktā līnija.

Kuldīgas un Skrundas novados pārējā teritorijas daļā, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, LV-3301, www.darisimpasi.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

Projektu vērtēšanas kritēriji >>