BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” IZSLUDINA

log

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 8.kārtai notiks no 2014. gada 28.jūlija līdz 2014.gada 28.augustam ar kopējo finansējumu 47726.17 EUR.

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā un mājas lapā www.darisimpasi.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un biedrības „Darīsim paši!” mājas lapā www.darisimpasi.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

  • Ar rīcības plānu 8.kārtai var iepazīties ŠEIT>>
  • Ar projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties ŠEIT>>