Tiek izsludināta EZF projektu konkursa 3.kārta

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 3.kārtai notiks no 2013. gada 20.maija līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 49180.14 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādā aktivitātē un rīcībā:

Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:

1.Rīcība„Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 49180.14 LVL.

Plānotās darbības – pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

Mērķis:sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

Atbalsta teritorijas:

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorija no jūras krasta līdz novilktai līnijai, kas sakrīt ar Latvijas administratīvo teritoriju jūras robežu projekciju 15,5 km attālumā iekšzemē – piekrastes teritorijas (Alsungas novads un daļa no Kuldīgas novada). Piekrastes teritorijā ietilpst viss nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts, ja to šķērso novilktā līnija.

Kuldīgas un Skrundas novados pārējā teritorijas daļā, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, LV-3301, www.darisimpasi.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Ar vispārējiem vērtēšanas kritērijiem var iepazīties šeit>>

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu pēc skalas:

  • no 0 – 2,0 punkti (0 – „neatbilst”, 0,5 – „vāji”, 1,0 – „apmierinoši”, 1,5 – „labi”, 2,0 – „ļoti labi”);
  • 0 vai 2 punkti (0 – neatbilst, 2 – atbilst), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt ar atbilstību vai neatbilstību