Tiek izsludināta EZF 2.kārta

 Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

 atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 6. jūnija līdz 2012. gada 6.jūlijam.

 II  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  216590.04 LVL

 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcības:

 1.Rīcība Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums 164 590.04 LVL

Plānotās darbības – pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.

 2.Rīcība Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 31 000.00 LVL

Plānotās darbības – teritorijas labiekārtošana.

Mērķis:sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

 

Atbalsta teritorijas:

 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorija no jūras krasta līdz novilktai līnijai, kas sakrīt ar Latvijas administratīvo teritoriju jūras robežu projekciju 15,5 km attālumā iekšzemē – piekrastes teritorijas (Alsungas novads un daļa no Kuldīgas novada). Piekrastes teritorijā ietilpst viss nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts, ja to šķērso novilktā līnija.

 Kuldīgas un Skrundas novados pārējā teritorijas daļā, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

 Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

 3. RīcībaZivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, pieejamais finansējums 21 000.00 LVL

 Plānotās darbības – zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 Mērķis: ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu attīstība, sekmējot publiski pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu, pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 Atbalsta teritorijas:

 Projektu realizācija iespējama Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados pie publiski pieejamām upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm.

 Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

 Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu pēc skalas:

 ·         no 0 – 2,0 punkti (0 – „neatbilst”, 0,5 – „vāji”, 1,0 – „apmierinoši”, 1,5 – „labi”, 2,0 – „ļoti labi”);

 ·         0 vai 2 punkti (0 – neatbilst, 2 – atbilst), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt ar atbilstību vai neatbilstību.

 Vispārējie vērtēšanas kritēriji visām EZF rīcībām:

 

Nr.

Kritērijs

Vērtējuma skaidrojums  un iegūstamie punkti

Maks. punktu skaits

1.       

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

2 – projekts atbilst konkrētai rīcībai

0 – Projekts neatbilst konkrētai rīcībai

2

2.       

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt uzlabojumus.

2 – Pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;

1,5 – daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, daļēji sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu;

1 – daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;

0,5- daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts daļēji atbilst rīcības mērķim;

0 – Nav pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts neatbilst rīcības mērķim.

2

3.       

Projekta novitāte tā darbības teritorijā.

2 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte vietējās rīcības grupas teritorijā;

1,5 – jauns pakalpojums vai aktivitāte konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā vai novadā), bet nav novitāte visā vietējās rīcības grupas teritorijā

1 –Esošs/līdzīgs  pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums un piemērots mērķa grupai un  konkrētai teritorijai;

0,5 – Nav pamatojuma par jaunizveidoto pakalpojumu vai aktivitāti;

0 – Nav jauninājuma

2

4.       

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu.

2 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados;

1,5 – Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības divos vai vienā novadā;

1 –  Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības viena pagasta teritorijā;

0,5 – Projekts aptver atbalsta pretendenta vajadzības;

0 – Projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju (t.sk.  mērķa grupu) vajadzību risināšanai

2

5.       

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe.

2 – projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs;

1,5 – Ir nebūtiskas kļūdas;

1 – Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu u.tml.;

0,5 – nav pamatotas budžeta pozīcijas;

0 –  projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta

2

6.       

Izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

2 – izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

1 – atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0 – izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un saprotamas

 

2

7.       

Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits.

2 – Divas un vairāk pilna laika darba vietas;

1,5 – Viena pilna laika darba vieta;

1 – Nepilna laika darba vietas;

0,5 – Saglabātas esošās darba vietas;

0 –  Nav jaunu darba vietu vai netiek saglabātas esošās, vai nav pamatojuma norādītajai darba vietai.

Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam!

2

8.       

Projekta publicitāte un informācijas izplatīšana.

2 – Nosaukts pamatojums un aprakstītas aktivitātes;

1,5 – Nosaukts pamatojums, nav aprakstītas aktivitātes;

1 –  Aprakstītas tikai aktivitātes;

0,5 – Minimāli nosauktas aktivitātes;

0 – Aktivitātes nav nosauktas vai aktivitātes neatbilst projekta prasībām

2

9.       

Projekta ilgtspēja.

2 – Izstrādāts mehānisms, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju;

1,5 – Daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām;

1- Projekta mērķi saskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem;

0,5 – Projekta mērķi minimāli saskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem;

0 – Projekta mērķi nesaskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem un/vai ilgtermiņa mērķi nav norādīti

2

10.   

Projektā ietverti objektīvi, pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji.

2 – Objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar būtisku sociālekonomisko ietekmi;

1,5 – Objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar nelielu sociālekonomisko ietekmi;

1 – Objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar nenozīmīgu ietekmi;

0,5 – Rezultāti un rādītāji ir nojaušami, bet nav nosaukti;

0 – Rezultāti un rādītāji nav  nojaušami, nav nosaukti vai neobjektīvi norādītie rezultāti

2

11.   

Projekta atbilstība Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

2 – atbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem;

0 – neatbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem

2

 

Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 22. Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 15 punkti. Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts. Ja 1.kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekta pieteikums tiek noraidīts.

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji: 

Pie vienāda punktu skaita, kas iegūti vērtējot projektu pieteikumus pēc kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

·         Papildus 1 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.

·         Papildus 1 punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.

·         Papildus 1 punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.

 

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, LV-3301, www.darisimpasi.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301.

Kontaktinformācija: Dace Strazdiņa, koordinatore/ EZF administratīvā vadītāja, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.