Tiek izsludināta ELFLA projektu konkursa 6.kārta

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 411. pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413. pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanas 6. kārtai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 6.kārtai notiks no 2013. gada 20.maija līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 306 659.91  LVL.

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā un mājas lapā www.darisimpasi.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un biedrības „Darīsim paši!” mājas lapā www.darisimpasi.lv

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiek noteikti, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšanas vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, piešķirot noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2.0 ( 0 = neatbilst; 0.5 = vāji; 1.0 = apmierinoši; 1.5 = labi; 2.0 = ļoti labi).

Ar Rīcības plānu 6. kārtai var iepazīties šeit>>

Ar projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai ”Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana” var iepazīties šeit>>

Ar projektu vērtēšanas kritērijiem 2. un 3. rīcībai var iepazīties šeit>>