Tiek izsludināta ELFLA projektu konkursa 4. kārta.

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 23. februāra līdz 2012. gada 23. martam. 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 115 437.30  LVL.

Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” ELFLA birojā, Liepājas ielā 37, Kuldīgā, LV-3301. Vai arī elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projektu iesniegumu nosūtāmi Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

  • Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidošana un darbības uzsākšanas nodrošināšana, pieejamais finansējums 22 986.41 LVL;
  • Aktīvās atpūtas objektu brīvā dabā izveide, pieejamais finansējums 24 519.49 LVL;
  • Pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana, pieejamais finansējums 24 604.56 LVL;
  • Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu ieviešanas izveide, pieejamais finansējums 19 614.62 LVL;
  • Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana pieejamais finansējums 9 785.93 LVL.

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

  • Dabas resursu ekonomija un aizsardzība, pieejamais finansējums 13 926.29  LVL

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Darīsim paši!” ELFLA birojā Liepājas ielā 37, Kuldīgā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  www.darisimpasi.lv.

Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova,  tālr. 26703067, t./fax.63323164, simona@darisimpasi.lv.