Svarīga informācija 4.kārtas projektu pieteikumu iesniegšanai!

  • 4.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde.
  • Viena projekta kopējās attiecināmās izmaksas 20 000, 00 EUR.
  • Šajā kārtā, pamatojoties uz 13.10.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr.590 grozījumiem, kas stājās spēkā 07.10.2017., papildus noteikts jauns obligāti iesniedzamais dokuments –  atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritējam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Pašnovērtējuma veidlapa pieejama : https://www.darisimpasi.lv/wp-content/uploads/2018/01/pasnovertejums_leader_4karta-2.xlsx