PUBLIKĀCIJAS

PĒTĪJUMS “BIEDRĪBAS “DARĪSIM PAŠI” DARBĪBAS TERITORIJA”

Pētījuma mērķis bija veikt biedrības „Darīsim paši!” darbības izpēti, kuras rezultāti tika izmantoti, izstrādājot sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2014.–2020. plānošanas periodam.

Pētījuma galvenie darba uzdevumi ir:

 1. Veikt biedrības „Darīsim paši!” teritorijas iedzīvotāju anketēšanu. Uzdevums paredz biedrības „Darīsim paši!” darbības teritorijā apzināt svarīgākās attīstāmās jomas, nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus jaunajā plānošanas periodā.
 2. Veikt izpēti par biedrības „Darīsim paši!” darbības teritoriju, kas ietver sekojošas sadaļas:
  • Vispārējs ģeogrāfiskais apskats;
  • Sociālekonomiskais apskats;
  • VRG darbības teritorijas pamatojums.
 3. Veikt biedrības „Darīsim paši!” teritorijas SVID analīzi, apzinot vietējās rīcības grupas teritorijas un kopienas stiprās un vājās puses, kā arī attīstības iespējas un draudus.
 4. Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze.
 5. Veikt starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējumu, apskatot vietējās rīcības grupas sadarbības iespējas ar citām teritorijām un citām valstīm.

Norādīto uzdevumu izpildē ir ņemtas vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas „Vadlīnijas un ieteikumus vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014.–2020. gada plānošanas periodam”.

Pētījums – skatīt


PĒTĪJUMS „BIEDRĪBAS „DARĪSIM PAŠI!” VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2009.–2013. GADAM IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS”

Pētījums „Biedrības „Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas 2009.–2013. gadam ieviešanas izvērtējums” tika sagatavots ar mērķi izpētīt biedrības „Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas 2009.–2013. gadam ieviešanas gaitu un veikt biedrības „Darīsim paši!” darbības izvērtējumu.

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 1. Veikt izpēti par LEADER iniciatīvu Latvijā, dodot priekšstatu par LEADER iniciatīvas attīstību un vietējo rīcības grupu izveidošanās vēsturi.
 2. Izvērtēt „Biedrības „Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas 2009.–2013. gadam” izstrādes un ieviešanas gaitu. Atspoguļot biedrības „Darīsim paši!” darbību un dot rezultātu novērtējumu, kā arī izvērtēt stratēģijas ieviešanas kontekstā ieviestos un ieviešanas procesā esošo projektus, kas finansēti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu.
 3. Izvērtēt vietējās rīcības grupas un vietējās attīstības stratēģijas ieguldījumu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu attīstībā. Uzdevums paredz veikt vietējās attīstības stratēģijas efektivitātes izvērtējumu – apzināt un kartēt ieguldītā finansējuma intensitāti pa teritoriālajām vienībām, lai uzskatāmi būtu redzams, kurās teritorijās atrodas aktīvākās, un kurās neaktīvākās iedzīvotāju grupas.
 4. Sniegt secinājumus par esošās stratēģijas īstenošanu. Uzdevums paredz sniegt pozitīvu un negatīvu informāciju par vietējās rīcības grupas darbību esošajā plānošanas periodā, lai sniegtu konkrētus ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai jaunā plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Pētījuma laika ietvars – no biedrības „Darīsim paši!” vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanas brīža, līdz 2013. gada 15. decembrim.

Pētījumu skatīt ŠEIT>>