Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 03.04.2017. līdz 03.05.2017. 
Sludinājuma kopsumma Projektu konkursa 2.kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 423340,34 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Projektu īstenošanas termiņš 1.       Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.       Pārējiem projektiem – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi (izvēlas vienu iesniegšanas veidu) Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/.

Kontaktinformācija:
Koordinatore Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv

1.Mērķis Vietējās ekonomikas stiprināšana (kopējā 1.mērķa summa 761 598,35 euro)
1.Rīcība Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Atbalsta apmērs 423 340,34 euro
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Līdz 50 000 euro.

Ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana – līdz 25 000 euro.

Maksimālā atbalsta intensitāte Līdz 70%.

Kopprojektam[1] līdz 80%.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība Atbilstoši MK noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 5.punktā minētajam, iespējamas šādas darbības:

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 1.rīcībai “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1. Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B.Informācija par projektu“ norādītā informācija.

Ja projekts neatbilst kondekrētai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

Titullapa

B.Informācija par projektu

2. Projekta iesnieguma iesniegšana 1 – projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

0 – projekta iesniegums iesniegts biedrības „Darīsim paši!“ birojā papīra formātā vai nosūtīts uz epastu: lad@lad.gov.lv kā dokuments, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.

 

Ja Pretendents nav EPS lietotājs, tam Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļā (tuvākajā vai pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).

 

Iesniedzot birojā, līdzi ārējais datu nesējs ar projekta iesniegumu un visiem pavaddokumentiem skanētā veidā.

 

Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti !

3. Inovāciju kritērijs 0,5  – Oriģinalitāte – netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem.

0,5 – Multiplikatīvais efekts – uzņēmējdarbības, aktivitāšu, pakalpojumu savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai, projekta rezultātus iespējams izmantot citām sabiedrības grupām, nozarēm, ģeogrāfiskām teritorijām u.tml.

0,5 – Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām – apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, ēdienā, telpā, ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, produkcijā, pakalpojumos u.c.

0,5 – Ražojumu/ pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību – izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi, ir sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem.

Punkti summējas!

B.3.1.

B.6.1.

4. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā vietējās rīcības grupas teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros1 (vienā vai vairākos).

1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā2 (vienā vai vairākos).

0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītā inovācija, projekta oriģinalitāte – jauna prece vai pakalpojums, radīts jauns ražošanas virziens, vai jauna sadarbības metode vai produkcijas noieta veicināšana, vai ieviesta jauna kultūra, produkts, vai jauna produkta apstrādes tehnoloģija, vai jauna tehnoloģija mājražošanai. Produkts/pakalpojums tiks izmantots regulāri (vismaz vienu reizi nedēļā).

 

1 Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga. 1 Novadu nozīmes attīstības centri – Skrunda, Alsunga.

2 Vietējās nozīmes centri, lielie ciemi –

Vārme, Rudbārži, Dzelda, Ēdole, Pelči, Renda, Mežvalde, Kabile, Snēpele, Turlava, Laidi, Vilgāle, Padure, Gudenieki, Īvande.

B.3.1.

B.6.1.

5. Atbalsta pretendents reģistrēts/deklarēts VRG darbības teritorijā 1 – ja atbalsta pretendents ir fiziska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai persona ir deklarēta VRG darbības teritorijā. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta VRG darbības teritorijā.

0 – ja atbalsta pretendents, fiziska vai juridiska persona, reģistrēta ārpus VRG teritorijas.

Koppprojekta gadījumā vismaz vienam dalībniekam jābūt reģistrētam VRG teritorijā vienu gadu līdz projekta iesniegšanai.

Atbalsta pretendents – fiziska persona projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra par deklarēto dzīvesvietu.

Juridisko personu informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.

D. Pavaddokumenti „Citi iesniegtie dokumentu“ pievienota izziņa vai izdruka, ja attiecas
6. Projekta nepieciešamības pamatojums 2 – ir veikta tirgus izpēte (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju), tai skaitā sniegts konkurentu izvērtējums.

1 – nepilnīgs tirgus izpētes un konkurentu izvērtējums (piemēram: tirgus izpēte bez pamatojuma (nav pievienoti apliecinoši dokumenti vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju), minēti konkurenti, bet nav aprakstīti, izvērtēti, u.tml.)

0 – nav veikta tirgus izpēte un nav veikts konkurentu izvērtējums.

1Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto tirgus izpēti (piemēram veikts pētījums, veiktās aptaujas kopsavilkums u.c.)

B.6.1.

Pielikumā pievienotie dokumenti.

7. Produkta/pakalpojuma apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams produkta/pakalpojuma apraksts1.

1– daļējs/nepilnīgs2 produkta/pakalpojuma apraksts.

0– nav produkta/pakalpojuma apraksts.

1 Apraksts – pakalpojuma sniegšanas / produkta radīšanas procesa nodrošināšanas apraksts (piem. ko darīs, kas darīs, kas nepieciešams, kādi resursi nepieciešami u.t.t.)

2 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

B.6.1.
8. Projekta budžeta pamatojums 2 – projekta iesnieguma C sadaļas dati ir pamatoti B sadaļā un otrādi, pievienota cenu aptauja  vai iepirkuma procedūras apliecinoši dokumenti.

1 – projekta iesnieguma C sadaļa ir aizpildīta, bet nav pamatota ar cenu aptaujas vai iepirkuma procedūras apliecinošiem dokumentiem.

0 –  projekta iesnieguma C sadaļas dati nav pamatoti B sadaļā vai otrādi, nav pielikumā pievienota cenu aptauja vai iepirkuma procedūras apliecinoši dokumenti.

B.6.1.

B.9.

B.10.

C.Finanšu informācija

Pielikumā pievienotie dokumenti

9. Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits 2 – radītas divas vai vairāk darba vietas1.

1 – radīta darba vieta1.

0 – nav radītas jaunas darba vietas vai nav pamatojuma norādītajām radītajām darba vietām.

 

Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam, darba vietām jābūt aprakstītām un pamatotām budžeta pozīcijās !

 

1 radīta darba vieta – saskaņā 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju“.

 

B.6.1.

B.4.

B.4.1., ja attiecas

B.9.

C.2.1.

C.3.1.

10. Produkta/pakalpojuma mērķgrupas raksturojums 2 – ir raksturota mērķgrupa, kas pamatota projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

1 –  mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota un skaidri, nepārprotami saprotama trešajai personai.

0 – nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa.

B.6.1.
11. Projekta ilgtspēja un risku izvērtējums 2 – aprakstīts, kas un kā nodrošinās projektu rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta realizācijas), norādīti iespējamie projekta uzturēšanas riski un to novēršanas paņēmieni. Pamatots kā tiks veikta pamatlīdzekļu uzturēšana, remontēšana, telpu uzturēšana u.c. (ja attiecināms).

1 – daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. Ir minēts kas un kā nodrošinās, bet nav pamatojuma vai arī pamatojums ir nekonkrēts, vispārīgs. Ir minēti projekta uzturēšanas riski, bet nav minēti to novēršanas paņēmieni vai tie ir nekonkrēti un vispārīgi, nesaistīti ar projekta mērķi.

0 – nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, nav aprakstīta projekta dzīvotspēja vai projektā ir uzrakstīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, bet nav pamatojuma.

B.6.1.

C.2.1.

C.3.1.

12. Projekta finansēšanas apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams projekta finansēšanas apraksts.

0 – nav finansēšanas apraksta vai finansēšanas apraksts ir daļējs/nepilnīgs1.

1Daļēji/nepilnīgi – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

B.6.1.

B.6.3.

13. Sezonalitātes ietekmes mazināšana 1 – ja  projekta īstenošanas rezultātā tiek mazināta sezonalitāte1 (tiek nodrošināta aktīvā darbība no novembra līdz martam vai arī visu gadu).

0 – ja projekta īstenošanas rezultātā netiek mazināta sezonalitātes ietekme.

1Sezonalitātes  mazināšana – uzņēmuma aktīvās darbības nodrošināšana no 1.novembra līdz 31.martam, kas tiek atspoguļota naudas plūsmā.

Atbalsta pretendents pielikumā pievieno plānoto klientu/ražošanas plūsmu 2 gadu periodā pa mēnešiem pēc projekta īstenošanas.

B.6.1.

C.2.1.

C.3.1.

Pielikumā pievienotie dokumenti

  • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 21.0.
  • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 11.0 punkti.
  • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
  • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
  • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
  • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu īpašajos vērtēšanas kritērijos.

ĪPAŠIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.

Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

  1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam 0,009-0,0001xN, kur N ir projekta kārtas numurs.
  2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītiei kritēriji, piemērojot „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t

1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.

2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.

3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).

4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.

[1] Kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6.4. punkts.