Notiks reģionu diskusijas par iedzīvotāju līdzdalību lauku teritoriju attīstībā

2022. gada 31. oktobrī, plkst. 14.00 biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina uz Reģionu pirmdienu tiešsaistē, kuras laikā notiks diskusijas par novadu attīstības programmās un vietējās attīstības stratēģijās iecerētajiem un īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz lauku kopienas stiprināšanu un iesaistīšanu lauku teritoriju attīstībā, diskutējot arī par turpmāko virzību. Diskusijās piedalīties tiek aicināti pašvaldību un pagastu pārvalžu, lauku kopienu, viedo ciemu pārstāvji, vietējās rīcības grupas un citi lauku telpas attīstībā ieinteresētie.

Reģistrācija pasākumam ŠEIT! (saite uz sarunu tiks nosūtīta epastā)

Latvijas Lauku forums laika posmā no 2022. aprīļa līdz jūlijam veica Latvijas novadu pašvaldību (izņemot valstspilsētu) un plānošanas reģionu attīstību programmu analīzi un intervijas ar publiskā un NVO sektora pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai un kā teritoriju attīstības prioritātēs, rīcībās un uzdevumos ir iekļauta lauku telpas attīstība un pilsoniskās sabiedrības iesaiste vietējo teritoriju attīstībā. Analīzes rezultāti apliecina, ka novadu attīstības programmās tiek demonstrēta izpratne par lauku teritoriju attīstību, kopienu nozīmi teritoriju attīstībā un iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tomēr tikai nedaudzās attīstības programmās ir iestrādāti konkrēti uzdevumi, aktivitātes un investīcijas lauku telpas attīstībai un pilsoniskās sabiedrības iesaistei.

Nozīmīgi veiksmīgāk novadu pašvaldībām izdevies identificēt veicamos darbus ir attiecībā uz iedzīvotāju līdzdalību, kopienu stiprināšanu un iesaisti, paredzot tam konceptuālas sistēmiskas pārmaiņas – veidot iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžetu, attīstīt un ieviest viedo ciemu konceptu u.c. rīcības lauku kopienu un NVO attīstībai kā būtiskam resursam vietējo teritoriju attīstībā. Vienlaikus vērojama tendence neņemt vērā administratīvi teritoriālo reformu nestās pārmaiņas, kā piemēram, NVO un kopienu palielinājums, tāpat joprojām raksturīga liela paļaušanās uz ārējo resursu piesaisti ieceru īstenošanai, tādējādi iezīmējot riskus plānoto rīcību īstenošanai.

Attiecībā uz lauku telpas jeb reģionālo attīstību novados, attīstību programmās plānotās rīcības ir būtiski pilnveidojamas. Lai arī nepieciešamība pēc novada vienmērīgas attīstības tiek identificēta attīstības programmās, tomēr stratēģiskajās daļās, kā arī rīcību investīciju plānos, trūkst redzējuma par vietējo teritoriju unikalitāti, potenciāla apzināšanu un sinerģijas veidošanu gan iekšēji novada teritorijā, gan ārpus. Pašvaldību izvēlētie risinājumi ir ļoti vispārīgi bez konkrētiem soļiem, izmērāmiem rezultātiem vai gluži pretēji – ietver atsevišķus akūtu problēmu risināšanu noteiktās teritorijās, nevis sistemātisku daudznozaru lauku telpas attīstību.

Reģionu pirmdienas diskusiju mērķis ir sekmēt kopīgu sadarbību starp pašvaldībām, NVO sektoru un citām iesaistītajām pusēm, lai īstenotu savstarpēji koordinētu lauku un reģionu attīstību, iesaistot un respektējot lauku iedzīvotāju vajadzības un iespējas.

Papildu informācija:
Zane Seredina Latvijas Lauku forums zane.seredina@laukuforums.lv

Reģionālās diskusijas ir daļa no biedrības “Latvijas Lauku forums” īstenotā projekta “Saskaņota un vietējo kopienu vajadzībās balstīta ilgtermiņa lauku attīstība”, kurš tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta, programmas ”NVO fonds” ietvaros.