Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 3.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 3. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.un 3.rīcībā “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

3.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 292`035.60 EUR.
Iesniegts 41 projektu pieteikums par kopējo publisko finansējumu  899`363.11 EUR:

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” iesniegts 31 projekts par kopējo publisko finansējumu 681119.98 EUR (pieejamais finansējums 175447.48.EUR).

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai” iesniegti 10 projekti par kopējo publisko finansējumu 218243.13 EUR (pieejamais finansējums 116588.12 EUR).