Sasniedzamie rādītāji

Pēc projekta īstenošanas, atbalsta pretendents sasniedz rādītājus, kas noteikti saskaņā ar vietējās teritorijas attīstības stratēģiju un atbilst projekta mērķim.

Atbalsta pretendents, īstenojot projektu 1. rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”, sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst MK not. Nr. 590 minētajam mērķim: veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Atbalsta pretendents, īstenojot projektu 2. rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3. rīcībā ” Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”, sasniedz projekta mērķi, un tas atbilst MK not. Nr. 590 minētajam mērķim: veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

 1. rīcības „Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” ietvaros atbalsta pretendenti ne vēlāk kā 3. noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem un nodrošina tā izpildi/nepazemināšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta īstenošanas):

 • Esošie saimnieciskās darbības veicēji:
 1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās*;
 2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10% palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30% no projekta apmēra) vai palielina fizisko ražošanas apjomu;
 3. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums – salīdzinājumā ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas palielina pakalpojuma apjomu.
 • Jauni saimnieciskās darbības veicēji vai kas plāno reģistrēties:
 1. rada jaunu darba vietu*;
 2. salīdzinājumā ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu trešajā gadā vismaz par 30% no projekta investīciju apmēra un turpmāk nesamazina to visu projekta uzraudzības laiku;
 3. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums – salīdzinājumā ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas palielina pakalpojuma apjomu.
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība:
 1. par 10% palielina biedru skaitu;
 2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10% palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30% palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;
 3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10% palielina gada neto apgrozījumu no produktu pārstrādes vai par 30% palielina gada neto apgrozījumu no ieguldīto investīciju apmēra, vai palielina fizisko ražošanas apjomu.

1. rīcības „Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” aktivitātē „Darbinieku produktivitātes kāpināšana” atbalsta pretendenti vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

2. rīcības „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3. rīcības „Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai” atbalsta saņēmēji sasniedz rīcības mērķi, kā arī sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas projekta uzraudzības periodā (5 gadus pēc projekta īstenošanas) katru gadu nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē.

 

* Radīta jauna darbavieta ir noslēgts darba līgums vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.