LEADER iniciatīva plānošanas periodā no 2014.–2020. gadam

2011. gada 5. decembrī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros rīkoja diskusiju „LEADER iniciatīva plānošanas periodā no 2014.–2020. gadam”.

Diskusija aizsākās ar lektores, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta projektu vadītājas Elitas Bengas prezentāciju par vietējo rīcības grupu līdzšinējo darbību. Uzskatāmi tika parādīta apstiprināto un noraidīto projektu attiecība katrā VRG darbības teritorijā, apgūtā finansējuma apjoms un citi rādītāji. Biedrība „Darīsim paši!” ir pirmajā vietā nokontraktētā sabiedriskā finansējuma ziņā (74%). Kopsavilkumā lektore aicināja katrai VRG izvērtēt katrā rīcībā iesniegto un atbalstīto projektu skaitu, analizēt noraidītos projektus un palīdzēt attīstīt to kvalitāti, kā arī vairāk iesaistīt uz sociālā atstumtības riska robežas esošos cilvēkus LEADER procesa aktivitātēs.

Diskusiju turpināja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesore Aija Zobena ar „Pētījuma par LEADER pieejas īstenošanu VRG darbībā dzīves kvalitātes laukos aspektā LAP 2007-2013 ietvaros” rezultātiem. Lai gan pētījuma rezultāti apliecināja, ka iedzīvotāji ieviestos projektus pazīst un kopumā vērtē pozitīvi, tomēr par VRG un to attīstības stratēģijām iedzīvotājiem izpratnes nav. Izvērsās diskusija par vietējās attīstības stratēģijas nepieciešamību, saturu, līdzšinējām un nākotnē iespējamām tās tapšanas metodēm.

Prezentāciju par vietējo rīcības grupu ieviesto stratēģiju izvērtējumu sniedza Dr. oec . Linda Siliņa un Dr. oec. Anda Zvaigzne. Tika analizētas konkrētas VRG (izvēlētas izlozes rezultātā)  – gan veicot iedzīvotāju aptauju, gan izvērtējot iesniegto projektu skaitu un nozares, kā arī apgūto un atlikušo finansējumu. Lektores akcentēja problēmu, ka ieviestie projekti praktiski nav devuši nevienu darba vietu, kaut attīstības stratēģijā rīcībās ir bijusi plānota to radīšana. Tāpat tika uzsvērta vietējo rīcības grupu darbības pašvērtējuma dokumenta nepieciešamība.

Diskusiju noslēdza Edgars Linde, LLKC direktors, ar prezentāciju par LEADER iniciatīvu plānošanas periodā no 2014.–2020. gadam – plānoto finansējumu, tā pārdali, VRG funkciju paplašināšanu un attīstības stratēģiju veidošanu.

 

 

Simona Nazarova
Biedrība „Darīsim paši!”
ELFLA administratīvā vadītāja
tālr. 63323164
simona@darisimpasi.lv