Izsludināta ELFLA projektu konkursa 3.kārta

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 13.decembra līdz 2011.gada 13.janvārim.

3.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 137 778.00  LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Darīsim paši!” birojā Liepājas ielā 37, Kuldīgā, tālr.29337083, t/fax.63323164, e-pasts: biedriba@darisimpasi.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidošana, pieejamais finansējums 14 000.00 LVL

Aktīvās atpūtas objektu brīvā dabā izveide, pieejamais finansējums 41 000.00 LVL

Pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana, pieejamais finansējums 10 000.00 LVL

Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu ieviešanas izveide, pieejamais finansējums 20 000.00 LVL

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana pieejamais finansējums 19 420.18 LVL

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

Iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu iespēju veicināšana, pieejamais finansējums 16 381.35  LVL;

Dabas resursu ekonomija un aizsardzība, pieejamais finansējums 16 976.47  LVL

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Darīsim paši!” birojā Liepājas ielā 37, Kuldīgā., e-pasts: biedriba@darisimpasi.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā  www.darisimpasi.lv.

Kontaktpersona: VRG koordinatore Santa Lencberga,  tālr.29337083, t/fax.63323164