ELFLA I kārta

logo

“Gadatirgi Kuldīgā”
Iesniedzējs: biedrība “K.P.C.J.”
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela, Liepājas iela, Policijas iela, Kuldīga
Kopējais finansējums: 13 661.31 LVL
Publiskais finansējums: 12 295.18 LVL
Kontakpersona: Elīna Iļjina
Projekta mērķis: veicināt vietējās amatniecības un lauksaimniecības produkcijas noietu un pieejamību iedzīvotājiem, izgatavojot un uzstādot atbilstošu aprīkojumu, lai Kuldīgā organizētu tirgošanos autentiskā 20.gadsimta sākuma stilā, tādējādi aktivzējot, atdzīvinot un popularizējot Kuldīgas vecpilsētu.

IMG_6740 IMG_6742


Biedrības “Kuldīgas meža īpašnieku apvienība” attīstības veicināšana”
Iesniedzējs: biedrība “Kuldīgas meža īpašnieku apvienība”
Īstenošanas vieta: “Stumbri”-1, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 6 432.74 LVL
Publiskais finansējums: 5 789.47 LVL
Kontakpersona: Laura Grīnberga
Projekta mērķis: atbalstīt biedrības “Kuldīgas meža īpašnieku apvienība” jaunu mežsaimniecības pakalpojumu ieviešanu un esošo uzlabošanu, izmantojot modernas tehnoloģijas.


“Kuldīgas novada mobilās datorklases ierīkošana”
Iesniedzējs: biedrība “Mobilais izglītības centrs”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 2, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 401.48 LVL
Publiskais finansējums: 9 361.33 LVL
Kontakpersona: Ināra Oļena
Projekta mērķis: aprīkot mūsdienu prasībām atbilstošu mobilo datorklasi ar 12 + 1 datorvietu.

2011-01-01 00.00.00-8


 “Tehniskā aprīkojuma iegāde un infrastruktūras izveide pakalpojumu dažādošanai un pieejamībai”
Iesniedzējs: biedrība “Savējie savējiem”
Īstenošanas vieta: Ventspils iela 12, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 833.50 LVL
Publiskais finansējums: 9 750.15 LVL
Kontakpersona: Līga Vaļģe
Projekta mērķis: nokomplektēt un papildināt semināru, lekciju, atbalsta grupu darbībai nepieciešamos tehniskos līdzekļus; smilšu spēļu terapijas kabineta remonts un aprīkošana, logopēda kabineta aprīkošana; uzbrauktuves izbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai varētu izmantots veselības centra piedāvātos pakalpojumus, pasākumus un iespējas.

IMG_7354 IMG_7356


“Izglītības, kultūras un tūrisma informācijas centrs suitos”
Iesniedzējs: biedrība “Zvirgzdezers”
Īstenošanas vieta: Pils iela 1 -6, Alsunga
Kopējais finansējums: 13 689.97 LVL
Publiskais finansējums: 12 320.97 LVL
Kontakpersona: Sarmīte Rozgale
Projekta mērķis: atjaunotas un izremontētas divas telpas vēsturiskajā Alsungas Ordeņa pilī.

IMG_7371 IMG_7368


“Pamatlīdzekļu iegāde biedrības Jātnieku sporta klubs “MONTEPALS” attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs: biedrība “Jātnieku sporta klubs “MONTEPALS””
Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 27 – 1, Kuldīga
Kopējais finansējums: 7 358.47 LVL
Publiskais finansējums: 6 622.62 LVL
Kontakpersona: Jānis Rimeiks
Projekta mērķis: sekmēt Kuldīgas novada bērnu, jauniešu un pieaugušo dzīves kvalitātes paaugstināšanos, nodrošinot iespēju saturīgi brīvā laika pavadīšanai (divvietīgas zirgu pārvadājamās piekabes un jāšanas aprīkojuma iegāde).

 IMG_6926 IMG_6932


“Biedrības pakalpojumu sniegšanas apstākļu uzlabošana”
Iesniedzējs: biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Īstenošanas vieta: Piltenes iela 20 – 1, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 410.53 LVL
Publiskais finansējums: 8 469.47 LVL
Kontakpersona: Žanete Škapare
Projekta mērķis: uzlabot dzirdes invalīdiem esošo pakalpojumu kvalitātes sniegšanu un pieejamību iespējami lielākam dzirdes invalīdu skaitam, apgūt prasmes ar datora un interneta lietošanā zīmju valodā un sekmēt apgūto prasmju pielietošanu dzīvē, sekmēt dzirdes invalīdu iesasitīšanos nedzirdīgo kopienā un sabiedriskajā dzīvē, tādējādi radot pamatu tālākajai viņu motivācijai atgrieztiets darba tirgū un patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas.


“Montesori didaktisko materiālu un palīglīdzekļu iegāde nodibinājumam “Mamma mammai fonds””
Iesniedzējs: nodibinājums “Mamma mammai fonds”
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 9, Kuldīga
Kopējais finansējums: 6 646.27 LVL
Publiskais finansējums: 5 981.65 LVL
Kontakpersona: Bonija Lasmane
Projekta mērķis: nodrošināt alternatīvas apmācības iespējas kuldīgas novada maznodrošināto ģimeņu bērniem, apdāvinātiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstoši savu spēju pilnveidošanai un attīstīšanai, izmantojot Montesori metodi.

IMG_7366 IMG_7365


“Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojumu iegāde”
Iesniedzējs: Skrundas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Kalēju iela 4, Skrunda
Kopējais finansējums: 6 069.20 LVL
Publiskais finansējums: 4 551.89 LVL
Kontakpersona: Kristīne Vērdiņa
Projekta mērķis: veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstību, izglītošanas un lietderīgas un kreatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot Skrundas novadā alternatīvās aprīpeas pakalpojumu pieejamību. Projekta mērķis ir kvalitatīvas aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldības atlernatīvās aprūpes centros.


 “Lauku teritorijas dzīvotspējas paaugstināšana attīstot specializēto tūrisma produktu”
Iesniedzējs: biedrība “Vade Mecum!”
Īstenošanas vieta: “Kļavas”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 11 965.00 LVL
Publiskais finansējums: 10 768.50 LVL
Kontakpersona: Laura Vanaga
Projekta mērķis: projekts ieviests ar mērķi, sekmēt lauku pašvldības teritorijas ekonomisko attīstību un vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanos; tehnikas un aprīkojuma iegāde jauna paklpojuma pieejamībai kabiles pagasta oedzīvotājiem, kas vērsts uz dzīvs kvalitātes uzlabošanau un sabiedrisko aktivitāšu dažādības nodrošināšanu.