Šodien, 5.februārī, ir sākusies konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieteikumus var iesniegt 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanā” no 05.02.2018. – 05.03.2018.

Projektu konkursa 4.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 102′ 118.80 EUR,  maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – līdz 20′ 000.00 EUR.

4.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti.

Sīkāka informācija:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/

https://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2014-2020/elfla-iv-karta/saistosie-dokumenti/