Informācija par EZF II kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

 

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 6. jūnija līdz 2012.gada 6. jūlijam 2.kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Kopā tika iesniegti 5 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto publisko finansējumu 235 541,36 LVL. 2. kārtā pieejamais EZF finansējums 164 642,04 LVL.

Aktivitātē: „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”:

1. Rīcībā „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija”, 2. kārtā pieejamais finansējums 164 590,04 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 2 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 170 158,94 LVL.

2. Rīcībā „Teritorijas labiekārtošana”, 2. kārtā pieejamais finansējums 31 000,00 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 2 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 47 382,42 LVL.

Aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”:

3. Rīcībā „Zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, 2. kārtā pieejamais finansējums 21 000,00 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegts 1 projektu pieteikums ar kopējo pieprasīto finansējumu 18 000,00 LVL.

 

Līdz 2012. gada 6. augustam projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai tiks izvērtēta biedrībā „Darīsim paši!”. 6. augustā projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Strazdiņa

biedrības „Darīsim paši!” koordinatore/ EZF administratīvā vadītāja

dace.strazdina@gmail.com