Informācija par EZF atklāta projektu konkursa 1.kārtas rezultātiem

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2010.gada 20.decembra līdz 2011.gada 20.janvārim 1.kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Tika pieņemti 11.projektu pieteikumi.

 

Aktivitātē: „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”:

5.1.1.Rīcībā „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” 1.kārtā pieejamais finansējums rīcībai bija 216 202.22 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 3 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu no EZF 195 873.09 LVL;

5.1.2.Rīcībā „Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem” 1.kārtā pieejamais finansējums rīcībai bija 20 000.00 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegts 1 projektu pieteikums ar kopējo pieprasīto summu no EZF 4 530.04LVL;

5.1.3.Rīcība „Teritorijas labiekārtošana” 1.kārtā pieejamais finansējums rīcībai bija 20 000.00 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 3 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu no EZF 19052.16LVL.

Aktivitātē: „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 5.2.1.RīcībāTūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem” 1.kārtā pieejamais finansējums rīcībai bija 20 000.00 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 4 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu no EZF 35 050.78LVL.

Aktivitātē: „Ekonomikas darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” 5.3.2. Rīcībā „Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā” 1.kārtā pieejamais finansējums rīcībai bija 20 000.00 LVL. Šajā rīcībā netika iesniegts neviens  projektu pieteikums.

Līdz 2011.gada 20.martam projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai tika izvērtēta biedrībā „Darīsim paši!”. Šobrīd projektu pieteikumi nodoti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.

Dace Strazdiņa

Biedrības „Darīsim paši!”

koordinatores vietniece/ EZF administratīvā vadītāja

e-pasts: dace.strazdina@gmail.com