Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu NEPĀRTRAUKTO kārtu (R5 – “Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai”)

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:09.05.2024. – 06.12.2024
Kārtas kopējais finansējums:90`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:Kuldīgas novada Gudenieku, Kurmāles, Kabiles, Laidu, Skrundas un Rudbāržu pagasti
Projektu īstenošanas termiņš:1) Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 2) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 3) pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: 
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/nepartraukta-karta/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M2stiprināt lauku kopienu lomu vietējo teritoriju attīstībā un sekmēt kvalitatīvas dzīves vides veidošanos lauku teritorijā
RīcībaR5 – Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai
Atbalsta apmērs90`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbībaAtbalstu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības R5 aprakstsParedzēts atbalstīt kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritorijās – Gudenieku, Kurmāles, Kabiles, Laidu, Skrundas un Rudbāržu pagasti (saskaņā ar biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam novērtējumu, kurā norādīts, ka minētajos pagastos 2014.- 2020.plānošanas periodā un pārejas periodā nav realizēts neviens sabiedriskā labuma projekts).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam20`000.00 EUR  
Atbalsta intensitāte90 %
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju 

Ar pilnu sludinājuma tekstu iepazīties >>ŠEIT

Saistošie dokumenti >>ŠEIT