Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 3. kārtā pieejamais finansējums ir 292`035.60 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 24.07.2017.-24.08.2017.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā:

 2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 761 589,35 euro)

 2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 175`447.48 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcības apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt iniciatīvas telpu labiekārtojumam, aprīkojumam, apmācībām, publiskās infrastruktūras izveidei, aktivitātēm un pakalpojumiem, kas vērsti uz garīgo un fizisko spēju attīstību. Atbalstāma arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, kultūras un dabas objektu pieejamības veicināšana, kā arī efektīva tā izmantošana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 2. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem “Neatbilst“, projekts tālāk netiek vērtēts. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B. Informācija par projektu“ norādītā informācija.

Ja projekts neatbilst konkrētai rīcība, tas tālāk netiek vērtēts.

 

Titullapa

B.Informācija par projektu

2. Projekta iesnieguma iesniegšana 1 – projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

0 – projekta iesniegums iesniegts biedrības „Darīsim paši!“ birojā papīra formātā vai nosūtīts uz epastu: lad@lad.gov.lv kā dokuments, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.

 

Ja Pretendents nav EPS lietotājs, tam Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļā (tuvākajā vai pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).

 

Iesniedzot birojā, līdzi ārējais datu nesējs ar projekta iesniegumu un visiem pavaddokumentiem skanētā veidā.

 

Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti !

 

3. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā VRG teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros (vienā vai vairākos)1.

1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā (vienā vai vairākos)2.

0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

 

Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītais jauninājums/inovācija, projekta oriģinalitāte.

 

B.3.

B.3.1.

B.6.1.

4. Projekta nepieciešamības pamatojums 2 – ir veikts esošās situācijas raksturojums (identificēta problēma un skaidri strukturēts kā projekta īstenošanas rezultātā problēma tiks risināta).

1 – daļējs/nepilnīgs esošās situācijas raksturojums1 (piemēram, ir identificēta problēma, bet nav skaidri strukturēts kā projekta rezultāts atrisinās šo problēmu, ir vispārīgs problēmas raksturojums, bet nav skaidri definēta problēma, u.t.t.).

0 – nav veikts esošās situācijas raksturojums.

 

1 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
5. Projekta īstenošanas rezultātā radītās aktivitātes apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams aktivitātes1 apraksts.

1– daļējs/nepilnīgs 2 aktivitātes apraksts.

0– nav aktivitātes apraksts.

 

1 saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumos nr. 590 noteiktajām apakšpasākuma darbībām aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“.

2 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.1,

B.5.

B.6.1.

6. Projekta budžeta pamatojums

 

2 – projektā sniegta izsmeļoša, pamatota informācija par projekta budžetu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta, iesniegta cenu aptauja vai iesniegti iepirkuma dokumenti. Saprotami pamatota piegādātāja izvēle.

1 – projekta budžets atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta piedāvājuma salīdzināšana, izvēlētais pretendents.

0 – nav aprakstīts projekta budžets, projektā budžets neatbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

 

B.5.

B.6.1.

B.8.

B.9.

C sadaļa

 

7. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus attīstības centriem un pilsētas 1 – projekts tiek īstenots ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra1 . (vērtē pēc projekta īstenošanas vietas).

0 – projekts tiek īstenots reģionālās nozīmes attīstības centrā.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

Titullapa.

B.6.1.

B.7.

8. Projekta ilgtspēja un risku izvērtējums 2 – aprakstīts, kas un kā nodrošinās projektu rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta realizācijas), norādīti iespējamie projekta uzturēšanas riski un to novēršanas paņēmieni. Pamatots kā tiks veikta pamatlīdzekļu uzturēšana, remontēšana, telpu uzturēšana u.c. (ja attiecināms).

1 – daļēji/nepilnīgi1 aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. (piemēram ir minēts kas un kā nodrošinās, bet nav pamatojuma vai arī pamatojums ir nekonkrēts, vispārīgs. Ir minēti projekta uzturēšanas riski, bet nav minēti to novēršanas paņēmieni vai tie ir nekonkrēti un vispārīgi, nesaistīti ar projekta mērķi u.t.t.)

0 – nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, nav aprakstīta projekta dzīvotspēja vai projektā ir uzrakstīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, bet nav pamatojuma.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
9. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana 0,5 – vērsts uz bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšanu, jauniešu nodarbinātības veicināšanu, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – vērsts uz cilvēku ar redzes, kustību u.c. funkcionāliem traucējumiem iespējām iekļauties sabiedrībā, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – vērsts uz personām pirmspensijas vecumā1, pensionāriem, kas skaidri pamatots pieteikumā.

 

Punkti summējas!

 

1 sievietes un vīrieši vecumā no 50 gadiem un vecāki.

B.6.1.
10, Projektā definēta un pamatota mērķauditorija 2 – Ir definēta mērķauditorija, veikta izpēte un sniegts pamatojums (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju).

1 –  Mērķauditorija definēta, bet nav pamatojuma vai pamatojums ir daļējs/nepilnīgs2.

0 – Nav definēta un pamatota mērķauditorija.

 

1Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto izpēti (piemēram veikts pētījums, veiktās aptaujas kopsavilkums u.c.)

2 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

 

B.6.1.
11. Sabiedriskā labuma projekta pamatojums 2 -ir pamatojums sabiedriskajam labumam projektā,  saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju – „sabiedriskā labuma projekts“.

1 – daļējs/nepilnīgs pamatojums iedzīvotāju ieguvumam no projekta kā sabiedriskā labuma projekta.

0 – nav pamatojuma sabiedriskajam labumam projektā.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
12. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi 2 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi paredzēti, saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju „sabiedriskās attiecības“ un norādīta budžeta sadaļā.

1 – bezmaksas projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

0 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi nav paredzēti.

 

B.12.

B.8.

B.9.

C.sadaļa

 

 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 19,50.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 10,00 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.
 1. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM(kopējā 2.mērķa summa 761 589,35 euro)
 2. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 116`588.12 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam:

 1. 30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 2. 30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcības apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt iniciatīvas vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, ar mērķi uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Atbalstāmas arī iniciatīvas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tautas amatniecības un vietējo tradīciju popularizēšanā. Atbalstāma arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

Projektu vērtēšanas kritēriji 3. rīcībai:

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta iesnieguma sadaļa
1 Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem “Neatbilst“, projekts tālāk netiek vērtēts. Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta titullapā un „B. Informācija par projektu“ norādītā informācija.

Ja projekts neatbilst konkrētai rīcība, tas tālāk netiek vērtēts.

 

Titullapa

B.Informācija par projektu

2. Projekta iesnieguma iesniegšana 1 – projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

0 – projekta iesniegums iesniegts biedrības „Darīsim paši!“ birojā papīra formātā vai nosūtīts uz epastu: lad@lad.gov.lv kā dokuments, kas parakstīts ar elektronisko parakstu.

 

Ja Pretendents nav EPS lietotājs, tam Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļā (tuvākajā vai pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).

 

Iesniedzot birojā, līdzi ārējais datu nesējs ar projekta iesniegumu un visiem pavaddokumentiem skanētā veidā.

 

Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti !

 

3. Projekta īstenošana ieviesīs jauninājumu/inovāciju vietējās rīcības grupas  teritorijā 2 – projekts rada jauninājumu visā VRG teritorijā vai aptver plašāku teritoriju.

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros (vienā vai vairākos)1.

1 –  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā (vienā vai vairākos)2.

0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

0 – netiek radīts jauninājums/inovācija.

 

Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītais jauninājums/inovācija, projekta oriģinalitāte.

 

B.3.

B.3.1.

B.6.1.

4. Projekta nepieciešamības pamatojums 2 – ir veikts esošās situācijas raksturojums (identificēta problēma un skaidri strukturēts kā projekta īstenošanas rezultātā problēma tiks risināta).

1 – daļējs/nepilnīgs esošās situācijas raksturojums1 (piemēram, ir identificēta problēma, bet nav skaidri strukturēts kā projekta rezultāts atrisinās šo problēmu, ir vispārīgs problēmas raksturojums, bet nav skaidri definēta problēma, u.t.t.).

0 – nav veikts esošās situācijas raksturojums.

 

1 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
5. Projekta īstenošanas rezultātā radītās aktivitātes apraksts 2 – ir skaidrs un saprotams aktivitātes1 apraksts.

1– daļējs/nepilnīgs 2 aktivitātes apraksts.

0– nav aktivitātes apraksts.

 

1 saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumos nr. 590 noteiktajām apakšpasākuma darbībām aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas“.

2 Daļējs/nepilnīgs – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.1,

B.5.

B.6.1.

6. Projekta budžeta pamatojums

 

2 – projektā sniegta izsmeļoša, pamatota informācija par projekta budžetu. Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta, iesniegta cenu aptauja vai iesniegti iepirkuma dokumenti. Saprotami pamatota piegādātāja izvēle.

1 – projekta budžets atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta piedāvājuma salīdzināšana, izvēlētais pretendents.

0 – nav aprakstīts projekta budžets, projektā budžets neatbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.

 

B.5.

B.6.1.

B.8.

B.9.

C sadaļa

 

7. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus attīstības centriem un pilsētas 1 – projekts tiek īstenots ārpus reģionālās nozīmes attīstības centra1 . (vērtē pēc projekta īstenošanas vietas).

0 – projekts tiek īstenots reģionālās nozīmes attīstības centrā.

 

1Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.

Titullapa.

B.6.1.

B.7.

8. Projekta ilgtspēja un risku izvērtējums 2 – aprakstīts, kas un kā nodrošinās projektu rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta realizācijas), norādīti iespējamie projekta uzturēšanas riski un to novēršanas paņēmieni. Pamatots kā tiks veikta pamatlīdzekļu uzturēšana, remontēšana, telpu uzturēšana u.c. (ja attiecināms).

1 – daļēji/nepilnīgi1 aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. (piemēram ir minēts kas un kā nodrošinās, bet nav pamatojuma vai arī pamatojums ir nekonkrēts, vispārīgs. Ir minēti projekta uzturēšanas riski, bet nav minēti to novēršanas paņēmieni vai tie ir nekonkrēti un vispārīgi, nesaistīti ar projekta mērķi u.t.t.)

0 – nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, nav aprakstīta projekta dzīvotspēja vai projektā ir uzrakstīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, bet nav pamatojuma.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
9. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana 0,5 – vērsts uz bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšanu, jauniešu nodarbinātības veicināšanu, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – vērsts uz cilvēku ar redzes, kustību u.c. funkcionāliem traucējumiem iespējām iekļauties sabiedrībā, kas skaidri pamatots pieteikumā.

0,5 – vērsts uz personām pirmspensijas vecumā1, pensionāriem, kas skaidri pamatots pieteikumā.

 

Punkti summējas!

 

1 sievietes un vīrieši vecumā no 50 gadiem un vecāki.

B.6.1.
10, Projektā definēta un pamatota mērķauditorija 2 – Ir definēta mērķauditorija, veikta izpēte un sniegts pamatojums (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju).

1 –  Mērķauditorija definēta, bet nav pamatojuma vai pamatojums ir daļējs/nepilnīgs2.

0 – Nav definēta un pamatota mērķauditorija.

 

1Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto izpēti (piemēram veikts pētījums, veiktās aptaujas kopsavilkums u.c.)

2 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

 

B.6.1.
11. Sabiedriskā labuma projekta pamatojums 2 -ir pamatojums sabiedriskajam labumam projektā,  saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju – „sabiedriskā labuma projekts“.

1 – daļējs/nepilnīgs pamatojums iedzīvotāju ieguvumam no projekta kā sabiedriskā labuma projekta.

0 – nav pamatojuma sabiedriskajam labumam projektā.

 

1 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai.

 

B.6.1.
12. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi 2 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi paredzēti, saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju „sabiedriskās attiecības“ un norādīta budžeta sadaļā.

1 – bezmaksas projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

0 – projekta informācijas un publicitātes pasākumi nav paredzēti.

 

B.12.

B.8.

B.9.

C.sadaļa

 

 • Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 19,50.
 • Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam –  10,00 punkti.
 • Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts.
 • Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.
 • Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projekta iesniedzējam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu Īpašajos vērtēšanas kritērijos.

ĪPAŠIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti vērtēšanā tikai tad, ja divi vai vairāk projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu.

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem.

Īpašajos vērtēšanas kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos.

 1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs.
 2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītiei kritēriji, piemērojot „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t

1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.

2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu.

3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu).

4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 punktus.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

 

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija:
Koordinatore Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv