Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu 3.kārtu (R4 – “Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana” un R8 – “Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana”)

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:29.07.2024. – 29.08.2024.
Kārtas kopējais finansējums:125`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:R4 – Kuldīgas novada lauku teritorija R8 – Kuldīgas novads, tai skaitā Kuldīgas un Skrundas pilsēta
Projektu īstenošanas termiņš:1) Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 2) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 3) pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija:
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/3-karta/sludinajums/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M2Stiprināt lauku kopienu lomu vietējo teritoriju attīstībā un sekmēt kvalitatīvas dzīves vides veidošanos lauku teritorijā
RīcībaR4 – Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana
Atbalsta apmērs100`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbībaAtbalstu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības R4 aprakstsParedzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju, pašvaldību iniciatīvas aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida stiprināšanas nodrošināšanai Kuldīgas novada lauku teritorijās, piemēram, dabas takas, sporta aktivitātes, āra trenažieru un aktīvās atpūtas vietu izveidei u.c.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam35`000.00 EUR  
Atbalsta intensitāteAtbalsta intensitāte 80 %, tā var tikt palielināta atbilstoši stratēģijas 3.2.sadaļas 7. tabulā minētajiem kritērijiem.
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģijuNetiek atbalstīta rotaļu laukumu izveide.
RīcībaR8 – Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana
Atbalsta apmērs25`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbībaAtbalstu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības R8 aprakstsParedzēts atbalstīt iniciatīvas iedzīvotāju apmācībām, prasmju apguvei un pilnveidošanai, kuras nav saistītas un nav daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam5`000.00 EUR  
Atbalsta intensitāteAtbalsta intensitāte 80 %, tā var tikt palielināta atbilstoši stratēģijas 3.2.sadaļas 7. tabulā minētajiem kritērijiem.
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju 

Ar pilnu sludinājuma tekstu iepazīties – ŠEIT